Promising Practice: Volunteer to clean the banks of the Nerodime River

Volunteers for a Clean Homeland on Sunday, May 29, 2022, organize the event “Let’s clean the banks of the river Nerodime”. Collaborators in organization and logistics are the Mountaineering Mountaineering Association “Kastrioti” @shbakastrioti, the Association “Jezerci” @ shokata.jezerci, Municipality of Ferizaj.

Join us on Sunday, May 29, invite your friends and / or family to take care of nature together with nature lovers from all over Albania, to clean around the banks of the Nerodime River, to visit the rare natural bifurcation and to enjoy the beautiful views from climbing to the ruins of Jezerc Castle.

A few hours of volunteer work together are enough to bring great impact to our society!

Cleaning space: The confluence of two rivers Nerodime, st. The Epic of Jezerc.
Cleaning location: https://goo.gl/maps/ArRxW1EM3VoKsJer5
Meeting place of volunteers: Hib Petrol, near the police in Ferizaj
Maps: https://goo.gl/maps/X2bdwohjS1e52jQd6
Meeting at: 09:00

!!! Dear nature lovers, who would like to contribute in a very modest way to cover the transportation costs of volunteers from Albania and other cities in Kosovo, contact us ojmë thank you very much for your support!

Transportation
We inform you in continuation…

contact
Contact person for Ferizaj: Driton Ismani +38348594828
Contact person for those interested from Peja: Arianit Mula +38349851327
Contact person for Tirana, Durrës: Klevisa Lamaj +355672037426

Advice
Try to get the right outfit for work! Mountain boots or shoes and gloves.
Volunteers are provided with bags, water in large cans to avoid plastic.

  • Who has reusable bottles to take with them, as we will only have 7 liter cans in order to reduce the use of plastic by the volunteers themselves!
    Please, all volunteers who have gloves from past actions, take them with them!

REGISTER
Registration link: https://forms.gle/v4D5Fgao29dipkRL9

To become a participant in this action and to facilitate its organization, we invite you to register in this form.
Each participant must apply individually (except children).

Obećavajuća praksa: Dobrovoljno očistite obale reke Nerodime

Volonteri za čistu domovinu u nedelju, 29. maja 2022. godine, organizuju manifestaciju „Očistimo obale reke Nerodime“. Saradnici u organizaciji i logistici su Planinarsko planinarsko društvo „Kastrioti“ @shbakastrioti, Udruženje „Jezerci“ @ shokata.jezerci, Opština Uroševac.

Pridružite nam se u nedelju, 29. maja, pozovite svoje prijatelje i/ili porodicu da zajedno sa ljubiteljima prirode iz cele Albanije brinemo o prirodi, da čistimo obale reke Nerodime, da posetimo retku prirodnu račvanicu i da uživamo u prelepom pogledi sa penjanja na ruševine dvorca Jezerc.

Nekoliko sati zajedničkog volonterskog rada je dovoljno da donesemo veliki uticaj na naše društvo!

Prostor za čišćenje: Ušće dve reke Nerodime, ul. Ep o Jezercu.
Lokacija čišćenja: https://goo.gl/maps/ArRkV1EM3VoKsJer5
Mesto okupljanja volontera: Hib Petrol, kod policije u Uroševcu
Mape: https://goo.gl/maps/Ks2bdvohjS1e52jKd6
Sastanak u: 09:00 časova

!!! Dragi ljubitelji prirode, koji želite da doprinesete na veoma skroman način u pokrivanju troškova prevoza volontera iz Albanije i drugih gradova na Kosovu, kontaktirajte nas ojme hvala vam puno na podršci!

Transport
U nastavku vas obaveštavamo…

kontakt
Kontakt osoba za Uroševac: Driton Ismani +38348594828
Kontakt osoba za zainteresovane iz Peći: Arijanit Mula +38349851327
Kontakt osoba za Tiranu, Drač: Kleviša Lamaj +355672037426

Savet
Pokušajte da nabavite pravu odeću za posao! Planinske čizme ili cipele i rukavice.
Volonteri dobijaju kese, vodu u velikim limenkama da bi izbegli plastiku.

  • Ko ima flaše za višekratnu upotrebu da ponese sa sobom, jer ćemo imati samo limenke od 7 litara kako bismo smanjili upotrebu plastike od strane samih volontera!
    Molimo vas sve volontere koji imaju rukavice sa prošlih akcija, ponesite ih sa sobom!

REGISTROVATI
Link za registraciju: https://forms.gle/v4D5Fgao29dipkRL9

Da biste postali učesnik ove akcije i olakšali njenu organizaciju, pozivamo vas da se registrujete u ovoj formi.
Svaki učesnik se mora prijaviti pojedinačno (osim dece).

Praktika premtuese: Me vullnetarizëm t’i pastrojmë brigjet e lumit Nerodime

Vullnetarët për Atdhe të Pastër ditën e dielë me datë 29 maj 2022, organizojnë ngjarjen “T’i pastrojmë brigjet e lumit Nerodime”. Bashkëpunues në organizim dhe logjistikë janë Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “Kastrioti”@shbakastrioti, Shoqata “Jezerci” @shoqata.jezerci, Komuna e Ferizajt.

Bashkohuni me 29 maj ditën e dielë, ftoni miqtë dhe/apo familjen tuaj që së bashku me natyrëdashës nga e gjithë Shqiptaria të kujdesemi për natyrën të pastrojmë rreth brigjeve të lumit Nerodime, ta vizitojmë bifurkacionin e rrallë natyror dhe t’i shijomë pamjet e bukura nga ngjitja në rrënojat e Kalasë së Jezercit.

Mjaftojnë disa orë punë vullnetare së bashku që të sjellim ndikim të madh në shoqërinë tonë!

Hapësira për pastrim: Bashkimi i dy lumenjëve Nerodime, rr. Epopeja e Jezercit.
Lokacioni i pastrimit: https://goo.gl/maps/ArRxW1EM3VoKsJer5
Vend takimi i vullnetarëve: Hib Petrol, afër policisë në Ferizaj
Maps: https://goo.gl/maps/X2bdwohjS1e52jQd6
Takimi në ora: 09:00

!!! Të dashur natyrëdashës kush ka dëshirë të kontribuojë me shumë modeste për mbulimin e shpenzimeve të transportit të vullnetarëve nga Shqipëria dhe qytetet e tjera të Kosovës na kontaktoni…ju falenderojmë pafundësisht për përkrahjen tuaj!

Transporti
Ju njoftojmë në vazhdim…

Kontakt
Person kontakti për Ferizaj: Driton Ismani +38348594828
Person kontakti për të interesuarit nga Peja: Arianit Mula +38349851327
Person kontakti për Tiranë, Durrës: Klevisa Lamaj +355672037426

Këshilla
Mundohuni të merrni veshjen e duhur për punë! Çizme ose këpucë malesh dhe doreza.
Vullnetarëve u sigurohen qeset, ujë me bidona të mëdhenj për të shmangur plastikën.
*Kush ka shishe të ripërdorshme t’i marri me vete, meqenëse ne do të kemi vetëm bidona 7 litërsh në mënyrë që të zvogëlojmë përdorimin e plastikës nga vetë vullnetarët!
Ju lutem të gjithë vullnetarët që kanë dorezat nga aksionet e kaluara, t’i marrin me vete ato!

REGJISTROHU
Linku për regjistrim: https://forms.gle/v4D5Fgao29dipkRL9


Për t’u bërë pjesëmarrës në këtë aksion dhe për të lehtësuar organizimin e tij, ju ftojmë të regjistroheni në këtë formë.
Çdo pjesëmarrës duhet të aplikojë individualisht (përveç fëmijëve).

Održava ze završna ceremonija zelenog debatnog turnira

Danas je završna ceremonija debatnog turnira u organizaciji Balkan Green Foundation.

Ovaj događaj je otvoren i održava se u prostorijama KINO Armata u Prištini.

Preliminarne faze „Turnira zelene debate“ održavaju se 21. i 22. maja 2022. godine, dok će 24. biti održana finalna debata turnira na kojoj će biti uručene sertifikate o učešću, postignuću, medalje, pokloni za finaliste i pehari za pobednike. nagrađeni.

Debatna turneja je održana u strukturiranom formatu debate „Britanski parlament“, a prisustvovali su joj srednjoškolci iz opština Uroševac, Lipljan, Peć, Priština i Južna Mitrovica.

Debatni turnir „Zeleni debatni turnir“ finansijski podržava UNMIK Kosovo.

https://facebook.com/events/s/green-debate-tournament-finals/813673646685311/

The final ceremony of the 7th Green Debate Tournament is held today

Today is the final ceremony of the debate tournament organized by the Balkan Green Foundation.

This event is open and is held in the premises of KINO Armata in Prishtina.

The preliminary stages of the “Green Debate Tournament” are held on 21 and 22 May 2022, while on the 24th the final debate of the tournament will be held where certificates of participation, achievement, medals, gifts for finalists and cups for winners will be awarded.

The debate tour was held in the structured format of the debate “British Parliamentary”, and was attended by high school students from the municipalities of Ferizaj, Lipjan, Peja, Pristina, and South Mitrovica.

The Debate Tournament “Green Debate Tournament” is financially supported by UNMIK Kosovo.

https://facebook.com/events/s/green-debate-tournament-finals/813673646685311/