Coal is still the main threat to global climate goals

The number of coal-fired power plants worldwide fell in 2021, according to a published study, but the fossil fuel most responsible for global warming still generated record CO2 emissions, threatening Paris’s climate goals. Since the 195-country treaty was signed in 2015, coal energy capacity under construction or planned for development has fallen by three-quarters, including… Continue reading Coal is still the main threat to global climate goals

Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Broj elektrana na ugalj širom sveta opao je 2021. godine, prema objavljenoj studiji, ali fosilno gorivo koje je najodgovornije za globalno zagrevanje i dalje stvara rekordne emisije CO2, ugrožavajući klimatske ciljeve Pariza. Otkako je 2015. potpisan ugovor sa 195 zemalja, energetski kapaciteti uglja u izgradnji ili planirani za razvoj opali su za tri četvrtine, uključujući… Continue reading Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Qymyri është ende kërcënimi kryesor për qëllimet globale të klimës

Numri i termocentraleve me qymyr në mbarë botën ra në vitin 2021, sipas një hulumtimit të publikuar, por karburanti fosil më përgjegjës për ngrohjen globale ende gjeneroi emetime rekord të CO2, duke kërcënuar qëllimet klimatike të Parisit. Që nga nënshkrimi i traktatit të 195 vendeve në 2015, kapaciteti i energjisë së qymyrit në ndërtim ose… Continue reading Qymyri është ende kërcënimi kryesor për qëllimet globale të klimës