22. April, Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje, koji se obeležava svake godine 22. aprila, podseća na zaštitu životne sredine, obnavljanje oštećenih ekosistema i održiviji život.

Proslavljen prvi put 1970. godine, ove godine se navršava 52. godišnjica.

Šta je fokus ove godine?

Ove godine, www.earthday.org je odabrao temu ‘Investirajte u našu planetu’. Objašnjava: „Ovo je trenutak da promenimo sve – poslovnu klimu, političku klimu i način na koji preduzimamo akcije u vezi sa klimatskim promenama.

Sada je vreme za nezaustavljivu hrabrost da očuvamo i zaštitimo svoje zdravlje, naše porodice, našu bašku za život zajedno, moramo „ulagati u našu planetu“.

Takođe govori i upozorava da je vremena prekratko i da se moraju preduzeti mere da se promene.

April 22, Earth Day

Earth Day, celebrated annually on April 22, is a reminder to protect the environment, restore damaged ecosystems, and live a more sustainable life.

Celebrated for the first time in 1970, this year, this day marks its 52nd anniversary.

What is the focus this year?

This year, www.earthday.org has selected the theme, ‘Invest in our planet’. It explains: “This is the moment to change everything – the business climate, the political climate and the way we take action on climate change.

Now is the time for unstoppable courage to preserve and protect our health, our families, our livelihood together, we must “Invest in our planet”.

It also speaks and warns that time is too short and measures must be taken to make changes.

22 Prilli, Dita e Tokës

Dita e Tokës, e festuar çdo vit më 22 Prill, është një kujtesë për ta mbrojtur mjedisin, për të rivendosur ekosistemet e dëmtuara dhe për të jetuar një jetë më të qëndrueshme.

E festuar për herë të parë në vitin 1970, këtë vit, kjo ditë shënon 52 vjetorin e saj.

Cili është fokusi i këtij viti?

Këtë vit, www.earthday.org e ka përzgjedhur temën, ‘Investoni në planetin tonë’. Kjo shpjegon se: “Ky është momenti për të ndryshuar gjithçka – klimën e biznesit, klimën politike dhe mënyrën se si ne marrim masa për ndryshimet klimatike.

Tani është koha për guximin e pandalshëm për të ruajtur dhe mbrojtur shëndetin tonë, familjet tona, jetesën tonë… së bashku, ne duhet të “Investojmë në planetin tonë”.

Këtu gjithashtu flitet dhe paralajmërohet se koha është shumë e shkurtër dhe duhet marrë masa për të bërë ndryshime.