Untitled

Prvi debat o zelenim razgovorima – „Budućnost uglja na Kosovu“ Diskusije o energetici poslednjih meseci bile su brojna. Zbog energetske krize, već se razmišlja o alternativnim energetskim rešenjima. Debata Green Talks „Budućnost uglja na Kosovu“ okupila je najrelevantnije aktere u ovoj oblasti, čiji je cilj bio pokretanje adekvatne razvojne politike u tom pogledu. Emisija “7… Continue reading Untitled

The first Green Talks debate – ‘The future of coal in Kosovo’

Discussions about energy in recent months have been numerous. Due to the energy crisis, alternative energy solutions are already being considered. The Green Talks debate “The future of coal in Kosovo” brought together the most relevant actors in the field, whose goal was to initiate adequate development policies in this regard. The show “7 Days… Continue reading The first Green Talks debate – ‘The future of coal in Kosovo’

Debati i parë i Green Talks – ‘E ardhmja e thëngjillit në Kosovë’

Diskutimet për energjinë këto muajt e fundit kanë qenë të shumta. Për shkak të krizës energjetike, tashmë po mendohen zgjidhje alternative për energjinë. E debati i Green Talks “E ardhmja e thëngjillit në Kosovë”, mblodhi akterët më relevantë të fushës, qëllimi i të cilit ishte të iniciojë politika adekuate zhvillimore në këtë drejtim. Emisioni “7… Continue reading Debati i parë i Green Talks – ‘E ardhmja e thëngjillit në Kosovë’