Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Institut za razvojnu politiku (INDEP) objavljuje sledeći rad u okviru programa za održivi razvoj „Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu“. U radu se razmatraju mogućnosti kako se gas može koristiti kao značajno niži kapacitet emisije ugljen-dioksida da bi se olakšala tranzicija umesto tradicionalne uloge osnovnog opterećenja sa punim radnim vremenom može… Continue reading Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Natural gas as an option for sustainable energy transition in Kosovo

The Institute for Development Policy (INDEP) publishes the next paper within the program for sustainable development ‘Natural gas as an option for sustainable energy transition in Kosovo’. The paper looks at the possibilities of how gas can be used as a significantly lower carbon dioxide emission capacity to facilitate the transition instead of the traditional… Continue reading Natural gas as an option for sustainable energy transition in Kosovo

Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) publikon punimin e radhës në kuadër të programit për zhvillim të qëndrueshëm ‘Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë’. Punimi sheh mundësitë se si mund të përdoret gazi si kapacitet me lirim dukshëm më të vogël të dioksidit të karbonit për të lehtësuar tranzicionin në… Continue reading Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë