Coal is still the main threat to global climate goals

The number of coal-fired power plants worldwide fell in 2021, according to a published study, but the fossil fuel most responsible for global warming still generated record CO2 emissions, threatening Paris’s climate goals. Since the 195-country treaty was signed in 2015, coal energy capacity under construction or planned for development has fallen by three-quarters, including… Continue reading Coal is still the main threat to global climate goals

Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Broj elektrana na ugalj širom sveta opao je 2021. godine, prema objavljenoj studiji, ali fosilno gorivo koje je najodgovornije za globalno zagrevanje i dalje stvara rekordne emisije CO2, ugrožavajući klimatske ciljeve Pariza. Otkako je 2015. potpisan ugovor sa 195 zemalja, energetski kapaciteti uglja u izgradnji ili planirani za razvoj opali su za tri četvrtine, uključujući… Continue reading Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Qymyri është ende kërcënimi kryesor për qëllimet globale të klimës

Numri i termocentraleve me qymyr në mbarë botën ra në vitin 2021, sipas një hulumtimit të publikuar, por karburanti fosil më përgjegjës për ngrohjen globale ende gjeneroi emetime rekord të CO2, duke kërcënuar qëllimet klimatike të Parisit. Që nga nënshkrimi i traktatit të 195 vendeve në 2015, kapaciteti i energjisë së qymyrit në ndërtim ose… Continue reading Qymyri është ende kërcënimi kryesor për qëllimet globale të klimës

22. April, Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje, koji se obeležava svake godine 22. aprila, podseća na zaštitu životne sredine, obnavljanje oštećenih ekosistema i održiviji život. Proslavljen prvi put 1970. godine, ove godine se navršava 52. godišnjica. Šta je fokus ove godine? Ove godine, www.earthday.org je odabrao temu ‘Investirajte u našu planetu’. Objašnjava: „Ovo je trenutak da promenimo sve –… Continue reading 22. April, Dan planete Zemlje

April 22, Earth Day

Earth Day, celebrated annually on April 22, is a reminder to protect the environment, restore damaged ecosystems, and live a more sustainable life. Celebrated for the first time in 1970, this year, this day marks its 52nd anniversary. What is the focus this year? This year, www.earthday.org has selected the theme, ‘Invest in our planet’.… Continue reading April 22, Earth Day

22 Prilli, Dita e Tokës

Dita e Tokës, e festuar çdo vit më 22 Prill, është një kujtesë për ta mbrojtur mjedisin, për të rivendosur ekosistemet e dëmtuara dhe për të jetuar një jetë më të qëndrueshme. E festuar për herë të parë në vitin 1970, këtë vit, kjo ditë shënon 52 vjetorin e saj. Cili është fokusi i këtij… Continue reading 22 Prilli, Dita e Tokës

Untitled

Prvi debat o zelenim razgovorima – „Budućnost uglja na Kosovu“ Diskusije o energetici poslednjih meseci bile su brojna. Zbog energetske krize, već se razmišlja o alternativnim energetskim rešenjima. Debata Green Talks „Budućnost uglja na Kosovu“ okupila je najrelevantnije aktere u ovoj oblasti, čiji je cilj bio pokretanje adekvatne razvojne politike u tom pogledu. Emisija “7… Continue reading Untitled

The first Green Talks debate – ‘The future of coal in Kosovo’

Discussions about energy in recent months have been numerous. Due to the energy crisis, alternative energy solutions are already being considered. The Green Talks debate “The future of coal in Kosovo” brought together the most relevant actors in the field, whose goal was to initiate adequate development policies in this regard. The show “7 Days… Continue reading The first Green Talks debate – ‘The future of coal in Kosovo’

Debati i parë i Green Talks – ‘E ardhmja e thëngjillit në Kosovë’

Diskutimet për energjinë këto muajt e fundit kanë qenë të shumta. Për shkak të krizës energjetike, tashmë po mendohen zgjidhje alternative për energjinë. E debati i Green Talks “E ardhmja e thëngjillit në Kosovë”, mblodhi akterët më relevantë të fushës, qëllimi i të cilit ishte të iniciojë politika adekuate zhvillimore në këtë drejtim. Emisioni “7… Continue reading Debati i parë i Green Talks – ‘E ardhmja e thëngjillit në Kosovë’

Untitled

Nagrade za kreativne ideje za životnu sredinu i održivi razvoj U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili… Continue reading Untitled