Coal is still the main threat to global climate goals

The number of coal-fired power plants worldwide fell in 2021, according to a published study, but the fossil fuel most responsible for global warming still generated record CO2 emissions, threatening Paris’s climate goals.

Since the 195-country treaty was signed in 2015, coal energy capacity under construction or planned for development has fallen by three-quarters, including a 13 percent year-on-year decline in 2021 to 457 gigawatts (GW) .

Globally, there are more than 2,400 coal-fired power plants operating in 79 countries, with a total capacity of 2,100 GW.

According to the Global Energy Monitor annual report, Tracking the Global Coal Plant Pipeline, a record 34 countries have new coal plants under consideration, from 41 in January 2021.

China, Japan and South Korea, all historical supporters of coal development outside their borders, have pledged to stop funding new coal plants in other countries, although concerns remain about potential gaps in China’s engagement.

And yet, the worldwide operational coal-powered fleet increased in 2021 by 18 GW, and as of December, an additional 176 GW of coal capacity was under construction, almost the same as a year earlier.

The bulk of this growth is in China, which accounts for just over half of new coal-fired power. South and Southeast Asia account for another 37 percent.

Three-quarters of the new coal-fired power plants that began work last year were in China, where newly commissioned capacity offset the retirement of coal-fired power plants in all other combined nations.

“The pipeline of the coal plant is shrinking, but there is simply no carbon budget left to build new coal plants,” said Flora Champenois of the Global Energy Monitor. “We have to stop, now.”

The UN Intergovernmental Panel on Climate Change and the International Energy Agency have warned that having a chance to fight global warming at sustainable levels means there are no new coal plants and a rapid shutdown of existing ones.

Rich countries should do this by 2030 and most of the rest of the world by 2040, they said.

Many emerging economies like India, Vietnam, Bangladesh have cut plans for new coal capacity.

“In China, plans for new coal-fired power plants have continued to be announced,” said Lauri Myllyvirta, lead analyst at the Center for Energy and Clean Air Research and co-author of the report.

To date, the world’s largest greenhouse gas emitter, China has pledged to reach the peak of carbon emissions by 2030 and become carbon neutral by 2060.

In the United States, efforts to limit coal use have slowed, the report said.

The capacity of US ‘retired’ coal capacity in 2021 fell for the second year in a row, from 16.1 GW in 2019, to 11.6 GW in 2020, to around 6.4 to 9.0 GW last year.

To meet its climate targets, the United States will need to draw 25 GW per year from now until 2030.

The European Union retired a record 12.9 GW in 2021, including 5.8 GW in Germany, 1.7 GW in Spain and 1.9 GW in Portugal, which went coal-free in November 2021, nine years before the target departure date.

Source: kosovo.energy

Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Broj elektrana na ugalj širom sveta opao je 2021. godine, prema objavljenoj studiji, ali fosilno gorivo koje je najodgovornije za globalno zagrevanje i dalje stvara rekordne emisije CO2, ugrožavajući klimatske ciljeve Pariza.

Otkako je 2015. potpisan ugovor sa 195 zemalja, energetski kapaciteti uglja u izgradnji ili planirani za razvoj opali su za tri četvrtine, uključujući pad od 13 procenata na godišnjem nivou u 2021. na 457 gigavata (GV).

Globalno, postoji više od 2.400 elektrana na ugalj koje rade u 79 zemalja, sa ukupnim kapacitetom od 2.100 GV.

Prema godišnjem izveštaju Global Energi Monitor, Praćenje globalnog gasovoda za ugalj, rekordne 34 zemlje imaju nova postrojenja na ugalj u razmatranju, od 41 u januaru 2021.

Kina, Japan i Južna Koreja, sve istorijske pristalice razvoja uglja van svojih granica, obavezale su se da će prestati da finansiraju nove fabrike uglja u drugim zemljama, iako i dalje postoji zabrinutost zbog potencijalnih praznina u angažovanju Kine.

Pa ipak, svetska operativna flota sa pogonom na ugalj povećala se 2021. za 18 GV, a od decembra je u izgradnji bilo dodatnih 176 GV kapaciteta uglja, skoro isto kao godinu dana ranije.

Najveći deo ovog rasta je u Kini, koja čini nešto više od polovine nove električne energije na ugalj. Južna i jugoistočna Azija čine još 37 odsto.

Tri četvrtine novih elektrana na ugalj koje su počele sa radom prošle godine nalazile su se u Kini, gde su novootvoreni kapaciteti nadoknadili penzionisanje termoelektrana na ugalj u svim drugim kombinovanim nacijama.

„Cevovod elektrane na ugalj se smanjuje, ali jednostavno nema više budžeta za ugljenik za izgradnju novih elektrana na ugalj“, rekla je Flora Šampenoa iz Global Energi Monitora. “Moramo da prestanemo, sada.”

Međuvladin panel UN za klimatske promene i Međunarodna agencija za energiju upozorili su da mogućnost borbe protiv globalnog zagrevanja na održivom nivou znači da nema novih elektrana na ugalj i brzo zatvaranje postojećih.

Bogate zemlje bi to trebalo da urade do 2030. godine, a većina ostatka sveta do 2040. godine, kažu oni.

Mnoge ekonomije u usponu, poput Indije, Vijetnama, Bangladeša, smanjile su planove za nove kapacitete za ugalj.

„U Kini se i dalje objavljuju planovi za nove elektrane na ugalj“, rekla je Lauri Millivirta, vodeći analitičar u Centru za istraživanje energije i čistog vazduha i koautor izveštaja.

Do danas, najveći svetski emiter gasova staklene bašte, Kina se obavezala da će dostići vrhunac emisija ugljenika do 2030. i postati neutralna do 2060. godine.

U Sjedinjenim Državama, napori da se ograniči upotreba uglja su usporeni, navodi se u izveštaju.

Kapacitet američkih „penzionisanih“ kapaciteta uglja u 2021. opao je drugu godinu zaredom, sa 16,1 GV u 2019. na 11,6 GV u 2020. godini, na oko 6,4 do 9,0 GV prošle godine.

Da bi ispunile svoje klimatske ciljeve, Sjedinjene Države će morati da crpe 25 GV godišnje od sada do 2030.

Evropska unija je 2021. godine penzionisala rekordnih 12,9 GV, uključujući 5,8 GV u Nemačkoj, 1,7 GV u Španiji i 1,9 GV u Portugalu, koja je ostala bez uglja u novembru 2021, devet godina pre ciljanog datuma odlaska.

Izvor: kosovo.energy

Qymyri është ende kërcënimi kryesor për qëllimet globale të klimës

Numri i termocentraleve me qymyr në mbarë botën ra në vitin 2021, sipas një hulumtimit të publikuar, por karburanti fosil më përgjegjës për ngrohjen globale ende gjeneroi emetime rekord të CO2, duke kërcënuar qëllimet klimatike të Parisit.

Që nga nënshkrimi i traktatit të 195 vendeve në 2015, kapaciteti i energjisë së qymyrit në ndërtim ose i planifikuar për zhvillim ka rënë me tre të katërtat, duke përfshirë një rënie prej 13 për qind nga viti në vit në 2021 në 457 gigavat (GW).

Në nivel global, ka më shumë se 2,400 termocentrale me qymyr që operojnë në 79 vende, me një kapacitet total prej 2,100 GW.

Sipas raportit vjetor Global Energy Monitor, Tracking the Global Coal Plant Pipeline, një rekord prej 34 vendesh kanë impiante të reja qymyri në shqyrtim, nga 41 në janar 2021.

Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut, të gjithë mbështetësit historikë të zhvillimit të qymyrit jashtë kufijve të tyre janë zotuar të ndalojnë financimin e impianteve të reja të qymyrit në vende të tjera, megjithëse mbeten shqetësime për boshllëqet e mundshme në angazhimin e Kinës.

E megjithatë, flota operacionale mbarëbotërore e energjisë me qymyr u rrit në vitin 2021 me 18 GW, dhe që nga dhjetori, një kapacitet shtesë prej 176 GW qymyri ishte në ndërtim e sipër, pothuajse njësoj si një vit më parë.

Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje është në Kinë, e cila përbën pak më shumë se gjysmën e energjisë së re me qymyr. Azia Jugore dhe Juglindore janë përgjegjëse për 37 për qind të tjera.

Tre të katërtat e termocentraleve të reja të qymyrit që nisën punimet vitin e kaluar ishin në Kinë, ku kapaciteti i sapofunksionuar kompensoi daljen në pension të centraleve të qymyrit në të gjitha kombet e tjera të kombinuara.

“Tubacioni i uzinës së qymyrit po tkurret, por thjesht nuk ka mbetur asnjë buxhet karboni për të ndërtuar impiante të reja qymyri,” tha Flora Champenois e Global Energy Monitor. “Ne duhet të ndalemi, tani.”

Paneli Ndërqeveritar i OKB-së për Ndryshimet Klimatike dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë kanë paralajmëruar se të kesh një shans luftimi për të kufizuar ngrohjen globale në nivele të jetueshme do të thotë se nuk ka impiante të reja qymyri dhe një ndërprerje të shpejtë të atyre ekzistuese.

Vendet e pasura duhet ta bëjnë këtë deri në vitin 2030 dhe shumica e pjesës tjetër të botës deri në vitin 2040, thanë ata.

Shumë ekonomi në zhvillim si India, Vietnami, Bangladeshi kanë shkurtuar planet për kapacitete të reja me qymyr.

“Në Kinë, planet për termocentrale të reja me qymyr kanë vazhduar të shpallen,” tha Lauri Myllyvirta, analist kryesor për Qendrën për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër dhe një bashkëautor i raportit.

Deri tani, emetuesi më i madh në botë i gazeve serrë, Kina është zotuar të arrijë kulmin e emetimeve të karbonit deri në vitin 2030 dhe të bëhet neutrale ndaj karbonit deri në vitin 2060.

Në Shtetet e Bashkuara, përpjekjet për të kufizuar përdorimin e qymyrit janë ngadalësuar, tregoi raporti.

Sasia e kapacitetit të qymyrit amerikan ‘në pension’ në 2021 ra për të dytin vit radhazi, nga 16.1 GW në 2019, në 11.6 GW në 2020, në rreth 6.4 deri në 9.0 GW vitin e kaluar.

Për të përmbushur objektivat e veta klimatike, Shtetet e Bashkuara do të duhet të tërheqin 25 GW në vit nga tani deri në vitin 2030.

Bashkimi Evropian nxorri në pension një rekord prej 12.9 GW në vitin 2021, duke përfshirë 5.8 GW në Gjermani, 1.7 GW në Spanjë dhe 1.9 GW në Portugali, e cila u bë pa qymyr në nëntor 2021, nëntë vjet përpara datës së synuar të largimit.

Burimi: kosovo.energy

22. April, Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje, koji se obeležava svake godine 22. aprila, podseća na zaštitu životne sredine, obnavljanje oštećenih ekosistema i održiviji život.

Proslavljen prvi put 1970. godine, ove godine se navršava 52. godišnjica.

Šta je fokus ove godine?

Ove godine, www.earthday.org je odabrao temu ‘Investirajte u našu planetu’. Objašnjava: „Ovo je trenutak da promenimo sve – poslovnu klimu, političku klimu i način na koji preduzimamo akcije u vezi sa klimatskim promenama.

Sada je vreme za nezaustavljivu hrabrost da očuvamo i zaštitimo svoje zdravlje, naše porodice, našu bašku za život zajedno, moramo „ulagati u našu planetu“.

Takođe govori i upozorava da je vremena prekratko i da se moraju preduzeti mere da se promene.

April 22, Earth Day

Earth Day, celebrated annually on April 22, is a reminder to protect the environment, restore damaged ecosystems, and live a more sustainable life.

Celebrated for the first time in 1970, this year, this day marks its 52nd anniversary.

What is the focus this year?

This year, www.earthday.org has selected the theme, ‘Invest in our planet’. It explains: “This is the moment to change everything – the business climate, the political climate and the way we take action on climate change.

Now is the time for unstoppable courage to preserve and protect our health, our families, our livelihood together, we must “Invest in our planet”.

It also speaks and warns that time is too short and measures must be taken to make changes.

22 Prilli, Dita e Tokës

Dita e Tokës, e festuar çdo vit më 22 Prill, është një kujtesë për ta mbrojtur mjedisin, për të rivendosur ekosistemet e dëmtuara dhe për të jetuar një jetë më të qëndrueshme.

E festuar për herë të parë në vitin 1970, këtë vit, kjo ditë shënon 52 vjetorin e saj.

Cili është fokusi i këtij viti?

Këtë vit, www.earthday.org e ka përzgjedhur temën, ‘Investoni në planetin tonë’. Kjo shpjegon se: “Ky është momenti për të ndryshuar gjithçka – klimën e biznesit, klimën politike dhe mënyrën se si ne marrim masa për ndryshimet klimatike.

Tani është koha për guximin e pandalshëm për të ruajtur dhe mbrojtur shëndetin tonë, familjet tona, jetesën tonë… së bashku, ne duhet të “Investojmë në planetin tonë”.

Këtu gjithashtu flitet dhe paralajmërohet se koha është shumë e shkurtër dhe duhet marrë masa për të bërë ndryshime.

Prvi debat o zelenim razgovorima - „Budućnost uglja na Kosovu“
Diskusije o energetici poslednjih meseci bile su brojna.

Zbog energetske krize, već se razmišlja o alternativnim energetskim rešenjima.

Debata Green Talks „Budućnost uglja na Kosovu“ okupila je najrelevantnije aktere u ovoj oblasti, čiji je cilj bio pokretanje adekvatne razvojne politike u tom pogledu.

Emisija "7 dana sa cveklom" pripremila je priču za ovu debatu.

Kliknite ispod da vidite debatu:

https://telegrafi.com/debati-pare-green-talks-e-ardhmja-e-thengjillit-ne-kosove/amp/

The first Green Talks debate – ‘The future of coal in Kosovo’


Discussions about energy in recent months have been numerous.

Due to the energy crisis, alternative energy solutions are already being considered.

The Green Talks debate “The future of coal in Kosovo” brought together the most relevant actors in the field, whose goal was to initiate adequate development policies in this regard.

The show “7 Days with Beetroot” has prepared a story for this debate.

Click below to view the debate:

https://telegrafi.com/debati-pare-green-talks-e-ardhmja-e-thengjillit-ne-kosove/amp/

Debati i parë i Green Talks – ‘E ardhmja e thëngjillit në Kosovë’

Diskutimet për energjinë këto muajt e fundit kanë qenë të shumta.

Për shkak të krizës energjetike, tashmë po mendohen zgjidhje alternative për energjinë.

E debati i Green Talks “E ardhmja e thëngjillit në Kosovë”, mblodhi akterët më relevantë të fushës, qëllimi i të cilit ishte të iniciojë politika adekuate zhvillimore në këtë drejtim.

Emisioni “7 Ditë me Panxhën” ka përgatitur një storie për këtë debat.

Kliko më poshtë për ta shikuar debatin:

https://telegrafi.com/debati-pare-green-talks-e-ardhmja-e-thengjillit-ne-kosove/amp/

Nagrade za kreativne ideje za životnu sredinu i održivi razvoj
U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

- Naslov akcije
- Rezime
- Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)
- Opis aktivnosti
- Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 26. aprila 2022. godine.