Mit ili istina!

❌ MIT br.1 Smanjenje upotrebe fosilnih goriva i proizvodnje obnovljive energije znači veće troškove za građane, veću nezaposlenost i usporavanje privrednog rasta.

✅ ISTINA: Građani #VesternBalkan svake godine plaćaju do 8,5 milijardi evra za skrivene troškove korišćenja uglja koji uključuju skraćeni životni vek naših građana, smanjenu produktivnost na poslu, dane provedene na bolovanju i pritisak na zdravstveni sistem.

Štaviše, ljudima koji rade u industriji uglja potrebna je podrška za prelazak na nova i zdravija radna mesta koja se otvaraju u okviru pravedne tranzicije energetskog sektora, kao što su biogoriva, održivi sektor šumarstva, solarna energija ili seoski turizam.

Postoji realna šansa za povećanje privrednog rasta, što pokazuje primer Evropske unije – EU je smanjila emisiju gasova staklene bašte za skoro 25% u poslednjih 30 godina, dok je ostvarila privredni rast od 60%.

Myth or truth!

❌ MYTH

Reducing the use of fossil fuels and renewable energy production means higher costs for citizens, higher unemployment and slowing down economic growth.

✅ TRUTH:

Every year #WesternBalkans citizens pay up to €8.5 billion for the hidden costs of using coal which include a shortened life expectancy of our citizens, reduced productivity at work, days spent on sick leave and pressure on the health system.

Furthermore, people working in the coal industry need support to transfer to new and healthier jobs being created within a just transition of the energy sector, like biofuels, a sustainable forestry sector, solar energy, or rural tourism.

There is a real chance to increase economic growth, as the example of the European Union shows – the EU has reduced its greenhouse gas emissions by almost 25% in the last 30 years while achieving economic growth of 60%.

Mit apo e vërtetë!

❌ MITI

Reduktimi i përdorimit të lëndëve djegëse fosile dhe prodhimit të energjisë së rinovueshme nënkupton kosto më të larta për qytetarët, rritje të papunësisë dhe ngadalësim të rritjes ekonomike.

✅ E VËRTETA:

Çdo vit qytetarët e Ballkanit Perëndimor paguajnë deri në 8.5 miliardë euro për kostot e fshehura të përdorimit të qymyrit, të cilat përfshijnë shkurtimin e jetëgjatësisë së qytetarëve tanë, uljen e produktivitetit në punë, ditët e kaluara në pushim mjekësor dhe presionin mbi sistemin shëndetësor.

Për më tepër, njerëzit që punojnë në industrinë e qymyrit kanë nevojë për mbështetje për t’u transferuar në punë të reja dhe më të shëndetshme që krijohen brenda një tranzicioni të drejtë të sektorit të energjisë, si biokarburantet, një sektor pyjor i qëndrueshëm, energjia diellore ose turizmi rural.

Ekziston një shans real për të ngritur rritjen ekonomike, siç tregon shembulli i Bashkimit Evropian – BE-ja ka reduktuar emetimet e gazrave serrë me pothuajse 25% në 30 vitet e fundit, ndërsa ka arritur rritje ekonomike prej 60%.

European Fund for the Balkans