Mit ili istina!

❌ MIT br.1 Smanjenje upotrebe fosilnih goriva i proizvodnje obnovljive energije znači veće troškove za građane, veću nezaposlenost i usporavanje privrednog rasta. ✅ ISTINA: Građani #VesternBalkan svake godine plaćaju do 8,5 milijardi evra za skrivene troškove korišćenja uglja koji uključuju skraćeni životni vek naših građana, smanjenu produktivnost na poslu, dane provedene na bolovanju i pritisak… Continue reading Mit ili istina!

Myth or truth!

❌ MYTH Reducing the use of fossil fuels and renewable energy production means higher costs for citizens, higher unemployment and slowing down economic growth. ✅ TRUTH: Every year #WesternBalkans citizens pay up to €8.5 billion for the hidden costs of using coal which include a shortened life expectancy of our citizens, reduced productivity at work,… Continue reading Myth or truth!

Mit apo e vërtetë!

❌ MITI Reduktimi i përdorimit të lëndëve djegëse fosile dhe prodhimit të energjisë së rinovueshme nënkupton kosto më të larta për qytetarët, rritje të papunësisë dhe ngadalësim të rritjes ekonomike. ✅ E VËRTETA: Çdo vit qytetarët e Ballkanit Perëndimor paguajnë deri në 8.5 miliardë euro për kostot e fshehura të përdorimit të qymyrit, të cilat… Continue reading Mit apo e vërtetë!