Formohet koalicioni për mbrojtjen e mjedisit në Komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit

Sot me datë 10 shkurt u nënshkrua marrëveshja e ‘Koalicionit për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunat e Kaçanikut, Ferizajit dhe Hanit të Elezit’ ndërmjet OJQ-ve aktive në fushën e mjedisit. Ky koalicion ka rezultuar nga aktivitetet e mentorimit, të organizuara në kuadër të projektit SideStep, që zbatohet në kuadër të HumanRightivism. OJQ-të: Organizata për Promovimin… Continue reading Formohet koalicioni për mbrojtjen e mjedisit në Komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra. Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të cilat ballafaqohet kjo organizatë. Njëherit u diskutua për zhvillimin e partneriteteve të palëve me interes në nivel lokal dhe rajonal, që do ti mundësonte adresimit… Continue reading Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Balkanska zelena fondacija sprovela je istraživanje u 623 kosovska domaćinstva o potrošnji električne energije

Anketa je sprovedena onlajn i bila je otvorena za popunjavanje svih građana. U anketi je od građana traženo da dostave podatke dobijene iz računa za struju za decembar 2021. godine, broj članova porodice i prihode domaćinstva. Prosek učesnika ankete je bio: 4 člana po porodici 👨‍👩‍👧‍👦 – kod 23% ispitanika sa mesečnim primanjima preko 1000… Continue reading Balkanska zelena fondacija sprovela je istraživanje u 623 kosovska domaćinstva o potrošnji električne energije

The Balkan Green Foundation conducted a survey of 623 Kosovar households on electricity consumption

The survey was conducted online, and was open to be completed by all citizens. The survey asked citizens to provide data obtained from the electricity bill for December 2021, the number of family members and household income. The average of the participants in the survey was: 4 members per family 👨‍👩‍👧‍👦 – with 23% of… Continue reading The Balkan Green Foundation conducted a survey of 623 Kosovar households on electricity consumption

Balkan Green Foundation ka realizuar një hulumtim përmes anketimit të 623 familje Kosovare mbi shpenzimet e energjisë elektrike

Anketa është realizuar online, dhe ka qenë e hapur për të u plotësuar nga të gjithë qytetarët​. Anketa ka kërkuar nga qytetarët që të ofrojnë të dhëna të marra nga fatura e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2021, numrin e anëtarëve të familjes dhe të​ ardhurat familjare. Mesatarja e pjesëmarrësve në anketë ishte: 4 anëtar… Continue reading Balkan Green Foundation ka realizuar një hulumtim përmes anketimit të 623 familje Kosovare mbi shpenzimet e energjisë elektrike

Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Zaštita životne sredine i smanjenje emisija u vazduh su odgovornost svih nas, međutim odgovorni emiteri prevazilaze zakonsku obavezu da minimiziraju svoj „ugljenični otisak“. Recite nam kako ste doprineli zaštiti životne sredine i koje ste aktivnosti preduzeli da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu prijavljivanjem za glavnu nagradu CSR 2021. Obrazac za prijavu možete zatražiti putem… Continue reading Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Leading award for cooperative social responsibility 2021

Protecting the environment and reducing air emissions are the responsibility of all of us, however responsible emitters go beyond the legal obligation to minimize their “carbon footprint”. Tell us how you have contributed to the protection of the environment and what activities you have undertaken to reduce your impact on the environment by applying for… Continue reading Leading award for cooperative social responsibility 2021

Çmimi kryesor për përgjegjësi shoqërore kooperative 2021

Mbrojtja e mjedisit dhe zvogëlimi i emisioneve në ajër janë përgjegjësi e të gjithë neve, megjithatë emetuesit e përgjegjshëm shkojne edhe pertej obligimit ligjor per te minimizuar “gjurmet e tyre te karbonit”. Na thoni se si keni kontribuar ju ne mbrojtjen e mjedisit dhe cfare aktiviteti keni ndermarre per te ulur ndikimin tuaj ne mjedis… Continue reading Çmimi kryesor për përgjegjësi shoqërore kooperative 2021