ENERGIJA SUNCA I VETRA

Skoro ceo sektor električne energije na Kosovu zasniva se na električnoj energiji proizvedenoj iz uglja. Ova činjenica predstavlja problem za energetski sektor. Naročito tokom zimskih meseci da bi se podmirila potražnja za električnom energijom, ona se uvozi iz susednih zemalja. Zbog nedovoljnog finansiranja i tehničkih kvarova 1990-ih, radovi na održavanju i sanaciji elektrana i lignita… Continue reading ENERGIJA SUNCA I VETRA

SOLAR AND WIND ENERGY

Almost the entire electricity sector in Kosovo is based on electricity produced from coal. This fact is a problem for the energy sector. Especially during the winter months to meet the demand for electricity, it is imported from neighboring countries. Due to insufficient funding and technical failures in the 1990s, maintenance and rehabilitation works of… Continue reading SOLAR AND WIND ENERGY

ENERGJIA DIELLORE DHE E ERËS

Pothuajse i gjithë sektori i energjisë elektrike në Kosovë është i bazuar në energjinë elektrike të prodhuar nga qymyri. Ky fakt është një problem për sektorin e energjisë.Veçanërisht gjatë muajve të  dimrit për të përmbushur kërkesën për energji elektrike, ajo importohet nga vendet fqinje. Për shkak të financimit të pa mjaftueshëm dhe dështimeve teknike në… Continue reading ENERGJIA DIELLORE DHE E ERËS