Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“. Na ovom sastanku EK je predstavila nalaze istraživanja u vezi sa inspekcijom životne sredine na opštinskom nivou, kao i prakse intervencija u javnim prostorima u cilju povećanja brige o životnoj sredini… Continue reading Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

Discussion panel for improving the living environment and arranging public spaces

On February 15, the NGO EC MA NDRYSHE organized within HumanRightivism a panel discussion on “Improving the living environment through inspection and regulation of public spaces. In this meeting, EC presented the research findings related to environmental inspection at the municipal level, as well as the practices of interventions in public spaces to increase environmental… Continue reading Discussion panel for improving the living environment and arranging public spaces

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”. Në këtë takim, EC prezantoi gjetjet e hulumtimit lidhur me inspektimin mjedisor në nivel komunal, si dhe praktikat e ndërhyrjeve në hapësira publike për rritjen e kujdesit… Continue reading Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike