Balkanska zelena fondacija sprovela je istraživanje u 623 kosovska domaćinstva o potrošnji električne energije

Anketa je sprovedena onlajn i bila je otvorena za popunjavanje svih građana. U anketi je od građana traženo da dostave podatke dobijene iz računa za struju za decembar 2021. godine, broj članova porodice i prihode domaćinstva.

Prosek učesnika ankete je bio: 4 člana po porodici 👨‍👩‍👧‍👦 – kod 23% ispitanika sa mesečnim primanjima preko 1000 EUR, 34% ispitanika sa mesečnim primanjima od 500-1000 EUR i 43% ispitanika sa mesečnim primanjima ispod 500 EUR.

Odgovori ispitanika pokazuju da: 82% troši preko 600 kVh električne energije muaj mesečno.

Anketa pokazuje da se od 623 ispitana domaćinstva greju:

43% struja;

25% peći na drva;

9% kombinovana kategorija (šporeti na drva i struju);

8% kotao na pelet;

5% centralno grejanje;

5% klima uređaj za grejanje;

4% toplotna pumpa;

1% ostali načini grejanja.

Pronađite rezultate ove ankete ilustrovane u priloženim grafikonima i na sledećem linku:

https://bit.li/3sjKSSpR

The Balkan Green Foundation conducted a survey of 623 Kosovar households on electricity consumption


The survey was conducted online, and was open to be completed by all citizens. The survey asked citizens to provide data obtained from the electricity bill for December 2021, the number of family members and household income.

The average of the participants in the survey was: 4 members per family 👨‍👩‍👧‍👦 – with 23% of respondents with a monthly income over 1000 EUR, 34% of respondents with a monthly income of 500-1000 EUR and 43% of of respondents with monthly income below 500 EUR.

The answers of the respondents show that: 82% consume over 600 kWh of electricity muaj per month.

The survey shows that out of 623 surveyed households are heated by:

43% electricity;

25% wood stoves;

9% combined category (wood and electricity stoves);

8% boiler with pellets;

5% central heating;

5% air conditioning for heating;

4% heat pump;

1% other ways of heating.

Find the results of this survey illustrated in the attached graphs and the following link:

https://bit.ly/3sjXSpR

Balkan Green Foundation ka realizuar një hulumtim përmes anketimit të 623 familje Kosovare mbi shpenzimet e energjisë elektrike

Anketa është realizuar online, dhe ka qenë e hapur për të u plotësuar nga të gjithë qytetarët​. Anketa ka kërkuar nga qytetarët që të ofrojnë të dhëna të marra nga fatura e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2021, numrin e anëtarëve të familjes dhe të​ ardhurat familjare.

Mesatarja e pjesëmarrësve në anketë ishte: 4 anëtar për familje 👨‍👩‍👧‍👦 – me 23% të të anketuarëve me të ardhura mujore mbi 1000 EUR, 34% të të anketuarëve me të ardhura mujore 500-1000 EUR dhe 43% të të anketuarëve me të ardhura mujore nën 500 EUR.

Nga përgjigjet e të anketuarëve del se: 82% konsumojnë mbi 600 kWh energji elektrike ⚡️në muaj.

Anketa tregon se nga 623 familje të anketuara ngrohen me:

43% energji elektrike;

25% shporet me dru;

9% kategori e kombinuar (shporet me dru dhe energji elektrike);

8% kalda me pelet;

5% ngrohtore qëndrore;

5% klimë për ngrohje;

4% pompë termike;

1% mënyra të tjera të ngrohjes.

Rezultatet e kësaj ankete gjeni të ilustruara në grafikat e bashkangjitura dhe linku në vazhdim: ​

https://bit.ly/3sjXSpR​