Ndotja e ajrit rrit shkallën e vdekshmërisë nga COVID-19 për 15%

Vendet e Ballkanit Perëndimor janë prekur rëndë nga ndotja e ajrit, nga të gjitha burimet. Sistemet e kujdesit shëndetësor në rajon nuk janë shumë të zhvilluara. Për një të ardhme më të shëndetshme dhe ajër më të pastër, ne duhet të fokusohemi në zbatimin e agjendës së gjelbër të nënshkruar nga qeveritë tona. Ne duam… Continue reading Ndotja e ajrit rrit shkallën e vdekshmërisë nga COVID-19 për 15%

ENERGIJA SUNCA I VETRA

Skoro ceo sektor električne energije na Kosovu zasniva se na električnoj energiji proizvedenoj iz uglja. Ova činjenica predstavlja problem za energetski sektor. Naročito tokom zimskih meseci da bi se podmirila potražnja za električnom energijom, ona se uvozi iz susednih zemalja. Zbog nedovoljnog finansiranja i tehničkih kvarova 1990-ih, radovi na održavanju i sanaciji elektrana i lignita… Continue reading ENERGIJA SUNCA I VETRA

SOLAR AND WIND ENERGY

Almost the entire electricity sector in Kosovo is based on electricity produced from coal. This fact is a problem for the energy sector. Especially during the winter months to meet the demand for electricity, it is imported from neighboring countries. Due to insufficient funding and technical failures in the 1990s, maintenance and rehabilitation works of… Continue reading SOLAR AND WIND ENERGY

ENERGJIA DIELLORE DHE E ERËS

Pothuajse i gjithë sektori i energjisë elektrike në Kosovë është i bazuar në energjinë elektrike të prodhuar nga qymyri. Ky fakt është një problem për sektorin e energjisë.Veçanërisht gjatë muajve të  dimrit për të përmbushur kërkesën për energji elektrike, ajo importohet nga vendet fqinje. Për shkak të financimit të pa mjaftueshëm dhe dështimeve teknike në… Continue reading ENERGJIA DIELLORE DHE E ERËS

Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

Banka će nastaviti da prati ostvarivanje agende povezivanja zemlje sa većim fokusom na implementaciju projekata, i povećaće svoju podršku opštinama i angažujući ih da investiraju u infrastrukturu otpornu na klimu i zelenu ekonomiju. Banka će posebnu pažnju posvetiti ubrzavanju implementacije investicija javnog sektora i podršci implementaciji u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom EU. Državna… Continue reading Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

The EBRD’s new strategy for Kosovo prioritizes green transition

The Bank will continue to pursue the achievement of the country’s liaison agenda with a greater focus on project implementation, and will increase its support for municipalities and by engaging them to invest in climate-resistant infrastructure and green economy. . The Bank will pay special attention to accelerating the implementation of public sector investments and… Continue reading The EBRD’s new strategy for Kosovo prioritizes green transition

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për komunat dhe duke i angazhuar ato për të kryer investime në infrastrukturë rezistente ndaj klimës dhe ekonomisë së gjelbër. Banka do t’i kushtojë vëmendje të… Continue reading Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“. Na ovom sastanku EK je predstavila nalaze istraživanja u vezi sa inspekcijom životne sredine na opštinskom nivou, kao i prakse intervencija u javnim prostorima u cilju povećanja brige o životnoj sredini… Continue reading Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

Discussion panel for improving the living environment and arranging public spaces

On February 15, the NGO EC MA NDRYSHE organized within HumanRightivism a panel discussion on “Improving the living environment through inspection and regulation of public spaces. In this meeting, EC presented the research findings related to environmental inspection at the municipal level, as well as the practices of interventions in public spaces to increase environmental… Continue reading Discussion panel for improving the living environment and arranging public spaces

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”. Në këtë takim, EC prezantoi gjetjet e hulumtimit lidhur me inspektimin mjedisor në nivel komunal, si dhe praktikat e ndërhyrjeve në hapësira publike për rritjen e kujdesit… Continue reading Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike