Prevremene smrti usled zagađenja: Balkan u najgoroj situaciji

Prevremene smrti usled zagađenja: Balkan u najgoroj situaciji Zagađenje vazduha na Zapadnom Balkanu uzrokuje veliki broj prevremenih smrti, a posledice uključuju kraći životni vek i pogoršanje javnog zdravlja – stoga poboljšanje zdravstvenih sistema zahteva hitno poboljšanje kvaliteta vazduha i javnog zdravlja. Ovo je saopšteno iz Evropskog fonda za Balkan tokom sprovođenja ovog meseca treće faze… Continue reading Prevremene smrti usled zagađenja: Balkan u najgoroj situaciji

Premature deaths due to pollution: The Balkans in the worst situation

Air pollution in the Western Balkans causes a large number of premature deaths and the consequences include shorter life expectancy and deteriorating public health – therefore improving health systems requires urgent improvement of air quality and public health.This was stated by the European Fund for the Balkans during the implementation of this month of the… Continue reading Premature deaths due to pollution: The Balkans in the worst situation

Vdekjet e parakohshme për shkak të ndotjes: Ballkani në situatën më të keqe

Ndotja e ajrit në Ballkanin Perëndimor shkakton një numër të madh vdekjesh të parakohshme dhe pasojat përfshijnë jetëgjatësi më të shkurtër dhe përkeqësim të shëndetit publik – prandaj duke përmirësuar sistemet shëndetësore është e nevojshme të përmirësohet urgjentisht cilësia e ajrit dhe shëndeti publik.Kështu deklaroi Fondi Evropian për Ballkanin gjatë zbatimit të këtij muaji të… Continue reading Vdekjet e parakohshme për shkak të ndotjes: Ballkani në situatën më të keqe