Državni ured za reviziju započela je reviziju učinka u oblasti energetike i životne sredine


Kosovska Državna služba za reviziju započela je reviziju učinka u oblasti energetike i životne sredine sa temom „Sistem licenciranja hidroelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu (2015 – 2021)“. Bavljenje ovom temom revizije je od posebnog značaja jer se upotreba vode za proizvodnju električne energije mora vršiti na pravi način bez uticaja na kvalitet i protok vod

Različiti medijski izveštaji i početna istraživanja u fazi planiranja u ovoj oblasti pokazuju da postoje indicije da proces izdavanja hidroenergetskih dozvola karakterišu nedostaci i nedostatak transparentnosti. Takođe postoje indicije za nedostatak koordinacije između odgovornih strana tokom procesa licenciranja, nedostatak odgovarajućeg nadzora od strane nadležnih institucija, što posljedično može biti ugroženo životnom sredinom ovom aktivnošću. Uticaj koji ova aktivnost ima na životnu sredinu i početni pokazatelji problema u ovoj oblasti poslužili su NAO-u da započne ovu reviziju.

Cilj ove revizije je ocjenjivanje izdavanja licenci za hidroelektrane i djelatnosti javnih ustanova za zaštitu životne sredine od djelatnosti hidroelektrana. Osnovna svrha ove revizije je da doprinese unapređenju procesa izdavanja dozvola i da se obezbedi da se korišćenje voda vrši efikasnije i efektivnije u postizanju predviđene namene i da se obezbedi zaštita voda i životne sredine.

Regulatorna kancelarija za energiju će biti predmet procesa revizije; Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture; Ministarstvo privrede kao i opštine Dragaš, Mitrovica, Dečane i opština rtrpce. Takođe, Kosovska agencija za šume i Ministarstvo kulture, omladine i sporta mogu biti predmet revizije, u zavisnosti od toga da li se odnose na oblast revizije. U okviru ovih institucija, fokus revizije biće odjeljenja za izdavanje dozvola i odjeljenja inspektorata koji se odnose na uticaj na životnu sredinu i vode. Delokrug će se fokusirati na izdavanje dozvola za hidroelektrane tokom 2015-2020. godine i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu.

Glavni cilj izgradnje hidroelektrana na Kosovu je dostizanje cilja od 25% u skladu sa dogovorom uspostavljene Direktive EU 2019/32/EC za proizvodnju obnovljive energije do 2020. godine, smanjujući uticaj na životnu sredinu i vodu. Na Kosovu je tokom 2015-2020. godine izgrađeno oko 20 malih hidroelektrana koje nude proizvodni kapacitet od oko 86 MV. Hidroelektrane treba da se grade u koncesiji sa javnim ustanovama, opremaju i primenjuju pravila i kriterijume ekoloških dozvola u cilju zaštite voda i životne sredine i obezbeđivanja kvaliteta vodosnabdevanja i njihovog protoka.

Aktivnosti svake institucije nadležne za izgradnju hidroelektrana i njihov rad u cilju proizvodnje električne energije moraju se odvijati u skladu sa principima usklađenosti, ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Takođe obezbediti transparentnost i jednak tretman za ekonomske operatere koji imaju za cilj da koriste vodu za proizvodnju energije.

NAO je posvećen rešavanju relevantnih i važnih tema za Skupštinu Kosova i njene građane pružanjem korisnih preporuka za zaštitu životne sredine i jačanje vladavine prava na Kosovu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email