Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes në çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, në lidhje me shqetësimet, legjislacionin, politikat dhe rregulloret mjedisore me përparësi.

Forumet Nacionale, Rajonale dhe Lokale do të shërbejnë si një platformë për dialog midis të gjithë aktorëve për shqetësimet prioritare mjedisore në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar. Këto platforma do të shërbejnë si një proces lehtësimi për zhvillimin e platformave kombëtare dhe rajonale që do të shërbejnë si një themel për iniciativa dhe bashkëpunim, duke synuar adresimin me sukses të shqetësimeve mjedisore në nivel kombëtar, lokal dhe rajonal.

Këto çështje problematike të identifikuara mund të futen më tej në zhvillimet e mundshme të projektit të cilat do të ofronin zgjidhje përkatëse për fushat specifike të përfshirjes. OShC-të gjithashtu mund ta përdorin atë si një bazë për bashkëpunimin e mëtejshëm dhe ndërtimin e koalicionit i cili mund të jetë më efektiv në trajtimin e çështjeve mjedisore në përgjithësi.

Kliko më poshtë për dokumentin:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email