Tabela informuese rreth rëndësisë së drunjve

EC Ma Ndryshe ka vendosur disa tabela informuese rreth rëndësisë dhe përfitimeve që sjellin drunjtë për mjedisin e pastër në zonat urbane. Këto tabela janë vendosur në disa lokacione në qytetin e Prizrenit, si: në Parkun e Qytetit, dhe në disa hapësira të tjera publike në të cilat EC javë më parë ka kontribuar me… Continue reading Tabela informuese rreth rëndësisë së drunjve

Opštine da objavljuju godišnje izveštaje inspekcija zaštite životne sredine

Zakon o Inspekciji za životnu sredinu, vode, prirodu, prostorno planiranje i izgradnju ima za cilj, između ostalog, organizovanje i nadzor inspekcijskog nadzora, kao i koordinaciju inspekcijskog nadzora i drugih pitanja od značaja u tom pogledu. Međutim, ova koordinacija još uvek nije na pravom nivou, između inspekcije na lokalnom i centralnom nivou, jer za pitanja životne… Continue reading Opštine da objavljuju godišnje izveštaje inspekcija zaštite životne sredine

Municipalities to publish annual reports of environmental protection inspections

The Law on the Inspectorate of Environment, Water, Nature, Spatial Planning and Construction aims, inter alia, at organizing and overseeing inspections, as well as coordinating inspection oversight, and other issues of importance in this regard. However, this coordination is still not at the right level, between the local and central level inspectorate, as for environmental… Continue reading Municipalities to publish annual reports of environmental protection inspections

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që… Continue reading Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që… Continue reading Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit