Tabela informuese rreth rëndësisë së drunjve

EC Ma Ndryshe ka vendosur disa tabela informuese rreth rëndësisë dhe përfitimeve që sjellin drunjtë për mjedisin e pastër në zonat urbane. Këto tabela janë vendosur në disa lokacione në qytetin e Prizrenit, si: në Parkun e Qytetit, dhe në disa hapësira të tjera publike në të cilat EC javë më parë ka kontribuar me mbjellje të fidanëve.

Përmes këtyre tabelave ofrohen fakte dhe të dhëna rreth druve si dhe inkurajohen qytetarët për mirëmbajtjen e tyre, që synohet të fuqizohet përmes slloganit të vendosur “Kujdesu edhe ti për drunjtë”.

Opštine da objavljuju godišnje izveštaje inspekcija zaštite životne sredine

Zakon o Inspekciji za životnu sredinu, vode, prirodu, prostorno planiranje i izgradnju ima za cilj, između ostalog, organizovanje i nadzor inspekcijskog nadzora, kao i koordinaciju inspekcijskog nadzora i drugih pitanja od značaja u tom pogledu. Međutim, ova koordinacija još uvek nije na pravom nivou, između inspekcije na lokalnom i centralnom nivou, jer za pitanja životne sredine lokalni nivo ne izveštava Inspektorat Ministarstva kroz godišnje izveštaje, iako je to zakonska obaveza.

Inspekcijski nadzor u skladu sa zakonima podrazumeva kontrolu i nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih zakonskih akata, kao i sprovođenje upravnih i drugih mera prema radnim delatnostima, fizičkim i pravnim licima u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja nepravilnosti u radu. sprovođenje zakona i odredbe druge pravne na snazi.

U skladu sa Zakonom o Inspekciji za životnu sredinu, vode, prirodu, prostorno planiranje i izgradnju, organizacija inspekcije na lokalnom nivou u okviru opštinskih direkcija ostvaruje se prema oblastima: Opštinska inspekcija zaštite životne sredine i Opštinska inspekcija Izgradnju, gde se dodeljuje broj inspektora, reguliše organ lokalne samouprave.
„Opštinski inspektori vode evidenciju o inspekcijskom nadzoru i dužni su da izveštavaju Inspektoratu Ministarstva kroz godišnje izveštaje iz odgovarajućih oblasti“, navodi se u odredbama ovog zakona.

Međutim, prema izjavama odgovornih službenika MSPP, ne postoje redovni izveštaji sa lokalnog inspektorata, iako bi krajem godine trebalo da obaveste Inspektorat Ministarstva o obavljenom poslu, kako bi ovo poslužilo kao koordinacija aktivnosti iste linije. Prema njihovim rečima, inspektori na lokalnom nivou ispunjavaju svoje obaveze po zakonu u posebnim slučajevima i na zahtev Inspektorata Ministarstva, u kom slučaju prijavljuju po konkretnom zahtevu.

Podsetimo, Opštinska inspekcija zaštite životne sredine svoje poslove i odgovornosti obavlja kroz kontrolu i inspekcijski nadzor u sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine, voda i prirode, te da u skladu sa zakonskim propisima treba da vrši nadzor nad sprovođenjem zakona. mere i uslove utvrđene opštinskim ekološkim dozvolama, vodnim dozvolama i dozvolama za zaštitu prirode, koje izdaje Opština.

EC Ma Ndrishe smatra da je u nedostatku slanja godišnjih izveštaja MŽSPP-u, kao i njihovog neobjavljivanja na sajtovima opštine, javnost lišena prava da bude obaveštena i traži odgovornost u vezi sa slučajevima zagađenja životne sredine, štete po životnu sredinu. ili degradacije životne sredine.

EK stoga poziva organe javne vlasti da dodatno unaprede saradnju i koordinaciju među njima za sprovođenje mera kao i inspekcijski nadzor u cilju zaštite životne sredine, prema konceptu održivog razvoja, kako bi se rizik po život i zdravlje sveo na minimum. .ljudskih bića kao i drugih bića, kao i da obezbedi očuvanje i zaštitu prirodnih resursa, uporedo sa promovisanjem učešća javnosti u aktivnostima zaštite životne sredine.

Municipalities to publish annual reports of environmental protection inspections

The Law on the Inspectorate of Environment, Water, Nature, Spatial Planning and Construction aims, inter alia, at organizing and overseeing inspections, as well as coordinating inspection oversight, and other issues of importance in this regard. However, this coordination is still not at the right level, between the local and central level inspectorate, as for environmental issues the local level does not report to the Inspectorate of the Ministry through annual reports, although this is a legal obligation.

Inspection supervision according to the legislation means control and supervision over the implementation of the law and other legal acts, as well as the implementation of administrative measures and other measures against working activities, natural and legal persons in order to prevent, reduce and eliminate irregularities in law enforcement and provisions other legal in force.

Pursuant to the Law on the Inspectorate of Environment, Water, Nature, Spatial Planning and Construction, the organization of the inspectorate at the local level within the municipal directorates is realized according to the respective fields: Municipal Inspectorate of Environmental Protection, and Municipal Inspectorate of Construction, where the number is assigned of inspectors is regulated by the local government body.
“Municipal inspectors keep the records of inspection supervision and are obliged to report to the Inspectorate of the Ministry through annual reports in the relevant fields,” said in the provisions of this law.

However, according to the statements of the responsible officials of MESP, there are no regular reports from the local level inspectorate, although at the end of the year they should inform the Inspectorate of the Ministry about the work done, in order for this to serve as coordination. of activities of the same line. According to them, the local level inspectors fulfill their obligations according to the legislation regarding special cases and at the request of the Inspectorate of the Ministry, in which case they report according to the specific request.

It should be reminded that the Municipal Inspectorate of Environmental Protection exercises its duties and responsibilities through control and inspection oversight in the implementation of laws in the field of environmental protection, water and nature, and that according to legislation should carry out oversight in the implementation of measures and conditions set by Municipal environmental permits, water and nature protection permits, issued by the Municipality.

EC Ma Ndryshe considers that in the absence of sending annual reports to MESP and as well as their non-publication on the websites of the Municipality, the public is deprived of the right to be notified and seek responsibility regarding cases of environmental pollution, environmental damage or degradation. of the environment.

The EC therefore calls on public authorities to further improve cooperation and coordination between them for the implementation of measures as well as inspection supervision in order to protect the environment, according to the concept of sustainable development, in order to minimize the risk to life and health. human beings as well as other creatures, as well as to ensure the conservation and protection of natural resources, in parallel with the promotion of public participation in environmental protection activities.

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që për çështjet mjedisore niveli lokal nuk i raporton Inspektoratit të Ministrisë përmes raporteve vjetore, ani pse një gjë e tillë është obligim ligjor.

Mbikëqyrja inspektuese sipas legjislacionit nënkupton kontrollin dhe mbikëqyrjen për zbatimin e ligjit dhe akteve tjera ligjore, sikurse edhe zbatimin e masave administrative dhe masave tjera ndaj aktiviteteve punuese, personave fizikë dhe juridikë me qëllim të parandalimit, zvogëlimit dhe mënjanimit të parregullsive në zbatimin e ligjit dhe dispozitave tjera ligjore në fuqi.

Në bazë të Ligjit për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit organizimi i inspektoratit në nivel lokal në kuadër të drejtorive komunale realizohet sipas fushave përkatëse: Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit, dhe Inspektorati komunal i ndërtimit, ku caktimi i numrit të inspektorëve rregullohet nga organi i pushtetit lokal.
“Inspektorët komunal udhëheqin evidencën e mbikëqyrjeve inspektuese dhe janë të obliguara t’i raportojnë Inspektoratit të Ministrisë përmes raporteve vjetore në fushat përkatëse”, thuhet në dispozitat e këtij ligji.

Mirëpo sipas deklarimeve të zyrtarëve përgjegjës të MMPHI-së nuk ka raportime të rregullta nga inspektorati i nivelit lokal, ani pse do të duhej që në fund të vitit ta njoftojnë Inspektoratin e Ministrisë rreth punës së realizuar, me qëllim që kjo të shërbej edhe për bashkërendimin e aktiviteteve të linjës së njëjtë. Sipas tyre inspektorët e nivelit lokal përmbushin obligimet e tyre sipas legjislacionit sa i përket rasteve të veçanta dhe sipas kërkesës së Inspektoratit të Ministrisë, me ç’rast raportojnë sipas kërkesës së caktuar.

Duhet përkujtuar se Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit ushtron detyrat dhe përgjegjësitë përmes kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive në zbatimin e ligjeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit, ujërave dhe natyrës, dhe se sipas legjislacionit duhet të realizojë mbikëqyrjen në zbatimin e masave dhe kushteve të përcaktuara me lejet komunale mjedisore, lejet ujore dhe të mbrojtjes së natyrës, të lëshuara nga Komuna.

EC Ma Ndryshe konsideron se në mungesë të dërgimit të raporteve vjetore në MMPHI si dhe me mos publikimin e tyre në ueb faqet e Komunës, publiku privohet nga e drejta për tu njoftuar dhe kërkuar përgjegjësi lidhur me rastet ndotjes së mjedisit, dëmtimit të mjedisit apo degradimit të mjedisit.

Për këtë arsye EC i bën thirrje autoriteteve publike që të përmirësojnë tutje bashkëpunimin dhe koordinimin ndërmjet tyre për zbatimin e masave sikurse edhe mbikëqyrjen inspektuese me qëllim të mbrojtjes së mjedisit, sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm, në mënyrë që të minimizohet rreziku për jetën dhe shëndetin e njeriut sikurse edhe të krijesave tjera, si dhe të sigurohet ruajtja dhe mbrojtja e resurseve natyrore, paralelisht me nxitjen e pjesëmarrjes së publikut në aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit.

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që për çështjet mjedisore niveli lokal nuk i raporton Inspektoratit të Ministrisë përmes raporteve vjetore, ani pse një gjë e tillë është obligim ligjor.

Mbikëqyrja inspektuese sipas legjislacionit nënkupton kontrollin dhe mbikëqyrjen për zbatimin e ligjit dhe akteve tjera ligjore, sikurse edhe zbatimin e masave administrative dhe masave tjera ndaj aktiviteteve punuese, personave fizikë dhe juridikë me qëllim të parandalimit, zvogëlimit dhe mënjanimit të parregullsive në zbatimin e ligjit dhe dispozitave tjera ligjore në fuqi.

Në bazë të Ligjit për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit organizimi i inspektoratit në nivel lokal në kuadër të drejtorive komunale realizohet sipas fushave përkatëse: Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit, dhe Inspektorati komunal i ndërtimit, ku caktimi i numrit të inspektorëve rregullohet nga organi i pushtetit lokal.
“Inspektorët komunal udhëheqin evidencën e mbikëqyrjeve inspektuese dhe janë të obliguara t’i raportojnë Inspektoratit të Ministrisë përmes raporteve vjetore në fushat përkatëse”, thuhet në dispozitat e këtij ligji.

Mirëpo sipas deklarimeve të zyrtarëve përgjegjës të MMPHI-së nuk ka raportime të rregullta nga inspektorati i nivelit lokal, ani pse do të duhej që në fund të vitit ta njoftojnë Inspektoratin e Ministrisë rreth punës së realizuar, me qëllim që kjo të shërbej edhe për bashkërendimin e aktiviteteve të linjës së njëjtë. Sipas tyre inspektorët e nivelit lokal përmbushin obligimet e tyre sipas legjislacionit sa i përket rasteve të veçanta dhe sipas kërkesës së Inspektoratit të Ministrisë, me ç’rast raportojnë sipas kërkesës së caktuar.

Duhet përkujtuar se Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit ushtron detyrat dhe përgjegjësitë përmes kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive në zbatimin e ligjeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit, ujërave dhe natyrës, dhe se sipas legjislacionit duhet të realizojë mbikëqyrjen në zbatimin e masave dhe kushteve të përcaktuara me lejet komunale mjedisore, lejet ujore dhe të mbrojtjes së natyrës, të lëshuara nga Komuna.

EC Ma Ndryshe konsideron se në mungesë të dërgimit të raporteve vjetore në MMPHI si dhe me mos publikimin e tyre në ueb faqet e Komunës, publiku privohet nga e drejta për tu njoftuar dhe kërkuar përgjegjësi lidhur me rastet ndotjes së mjedisit, dëmtimit të mjedisit apo degradimit të mjedisit.

Për këtë arsye EC i bën thirrje autoriteteve publike që të përmirësojnë tutje bashkëpunimin dhe koordinimin ndërmjet tyre për zbatimin e masave sikurse edhe mbikëqyrjen inspektuese me qëllim të mbrojtjes së mjedisit, sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm, në mënyrë që të minimizohet rreziku për jetën dhe shëndetin e njeriut sikurse edhe të krijesave tjera, si dhe të sigurohet ruajtja dhe mbrojtja e resurseve natyrore, paralelisht me nxitjen e pjesëmarrjes së publikut në aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit.

Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)
EC Ma Ndryshe