Citizens’ reaction to the environmental scandal related to asbestos and the lack of green spaces

The Lakrishtë neighborhood residents’ council was received today by the mayor of Prishtina, Mr. Përparim Rama.

In this meeting, the residents expressed their concern and arguments regarding the environmental scandal of uncontrolled destruction of carcinogenic asbestos, as well as the list of legal and procedural violations regarding the dubious 120 million business-housing project of the Public Housing Enterprise, which was allowed by former municipal government.

The Residents’ Council submitted a petition signed by about 1 thousand adult residents, mainly heads of households, requesting the Mayor of Prishtina, the Municipal Assembly, the Ministry of Environment and Spatial Planning to review all of them on the basis of arguments. illegal decisions and completely cancel this dubious project which is being investigated by the Kosovo Police.

Residents’ representatives, after expressing their concern about the non-transparency that accompanied this project and the lack of public debate, submitted a request through a petition for the creation of a park on municipal public property, arguing this request with the lack of green spaces, large scale of environmental pollution and the fact that this neighborhood is located in an area overloaded with tall buildings and vehicles.

The Mayor of Prishtina, Përparim Rama, after thanking the residents for the presented arguments, expressed his concern with the asbestos destruction scandal and promised that he will deal with this case and avoid the continuous consequences that the residents are facing as a result. of contamination. He promised that the Municipality of Prishtina, after reviewing the arguments presented by legal experts, will annul all illegal decisions while emphasizing that it will be a cooperative partner and supporter of reasonable requests of residents.

Reakcija građana na ekološki skandal vezan za azbest i nedostatak zelenih površina

Savet stanovnika naselja Lakrište primio je danas gradonačelnik Prištine, g-din Perparim Rama. Na ovom sastanku građani su izneli zabrinutost i argumente u vezi sa ekološkim skandalom nekontrolisanog uništavanja kancerogenog azbesta, kao i spiskom zakonskih i proceduralnih prekršaja u vezi sa sumnjivim 120 miliona evra poslovnog stambenog projekta Javnog stambenog preduzeća, koji je dozvoljen. od strane bivše opštinske vlasti.

Savet stanovnika podneo je peticiju koju je potpisalo oko 1.000 punoletnih stanovnika, uglavnom nosilaca domaćinstava, tražeći od gradonačelnika Prištine, Skupštine opštine, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja da na osnovu argumenata preispitaju sve njih. i potpuno ukinuti ovaj sumnjivi projekat koji istražuje Kosovska policija.

Predstavnici građana, nakon što su izrazili zabrinutost zbog netransparentnosti koja je pratila ovaj projekat i izostanka javne rasprave, podneli su zahtev kroz peticiju za pravljenje parka na opštinskoj javnoj svojini, argumentujući ovaj zahtev nedostatkom zelenih površina. , veliki obim zagađenja životne sredine i činjenica da se ovaj kvart nalazi u području preopterećenom visokim zgradama i vozilima.

Gradonačelnik Prištine, Perparim Rama, nakon što se zahvalio stanovnicima na iznetim argumentima, izrazio je zabrinutost zbog skandala sa uništavanjem azbesta i obećao da će se pozabaviti ovim slučajem i izbeći kontinuirane posledice sa kojima se stanovnici suočavaju kao posledica kontaminacije. . On je obećao da će Opština Priština, nakon sagledavanja argumenata pravnih stručnjaka, poništiti sve nezakonite odluke, ističući da će biti kooperativni partner i pobornik razumnih zahteva stanovnika.

Reagim i qytetarëve për skandalin mjedisor lidhur me azbestin dhe mungesën e hapësirave të gjelbërta

Këshilli i banorëve i lagjes Lakrishtë është pritur sot nga kryetari i Komunës së Prishtinës, Z. Përparim Rama.

Në këtë takim banorët shprehën shqetësimin dhe argumentet e tyre lidhur me skandalin mjedisor të shkatërrimit të pakontrolluar të azbestit kancerogjen ashtu sikurse prezantuan edhe listën e shkeljeve ligjore e procedurale rreth projektit të dyshimtë 120 milionësh afaristo- banesor të Ndërmarrjes Publike Banesore, i cili ishte lejuar nga ish qeverisja komunale.

Këshilli i banorëve dorëzoi një peticion të nënshkruar nga rreth 1 mijë banorë të moshës madhore, kryesisht kryefamiljarë përmes të cilit i kërkohet kryetarit të Komunës së Prishtinës, Kuvendit Komunal, ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që mbi bazën e argumenteve t`i rishqyrtojnë të gjitha vendimet e paligjshme dhe të anulojnë tërësisht këtë projekt të dyshimtë ndaj të cilit po zhvillohen hetime nga Policia e Kosovës.

Përfaqësuesit e banorëve pasi shprehën shqetësimin e tyre për jotransparencën që e kishte shoqëruar këtë projekt dhe mungesën e debatit publik, parashtruan kërkesën përmes peticionit për krijimin e një parku në pronën publike komunale duke e argumentuar këtë kërkesë me mungesën e hapësirave të gjelbëra, shkallën e madhe të ndotjes së mjedisit dhe faktin se kjo lagje gjendet në një zonë të stërngarkuar nga ndërtimet e larta dhe automjetet.

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama pasi falënderoi banorët për argumentet e prezantuara u shpreh i shqetësuar me skandalin e shkatërrimit të azbestit dhe premtoi se do të merret me trajtimin e këtij rasti dhe evitimin e pasojave të vazhdueshme me të cilat po përballen banorët si pasojë e kontaminimit. Ai premtoi se Komuna e Prishtinës, pas shqyrtimit të argumenteve të prezantuara nga ekspertët ligjorë, do t`i anuloj të gjitha vendimet e paligjshme përderisa theksoi se do të jetë partner bashkëpunues dhe mbështetës ndaj kërkesave të arsyeshme të banorëve.