Ambasadorka Švedske na Kosovu Karin Hernmark: Zagađen vazduh ima ozbiljne zdravstvene posledice

Kvalitet vazduha je od vitalnog značaja za zdravlje građana Kosova Švedska ambasada na Kosovu pokrenula je treću uzastopnu kampanju „Pričamo o vazduhu“ u saradnji sa zelenom novinarskom platformom „BB Green Kosova“.

„Hajde da pričamo o vazduhu“ je kampanja koju organizuje Ambasada Švedske na Kosovu, a kreatorka i kreatorka digitalne kampanje pokrenute 2019. godine, ambasadorka Karin Hernmark. Kampanja će biti proširena u medijskom i digitalnom aspektu, putem društvenih mreža, pri čemu je ove godine cilj kampanje bio da se kroz priče novinara, intervjua približi građanima, ali i samim političarima. i dnevnih izveštaja.značaj kvaliteta vazduha, ali i posledice njegovog zagađenja.

Moramo da govorimo o vazduhu, njegovom zagađenju, koje svakodnevno izazivaju elektrane, posebno tokom zime, ovde na Kosovu, i uopšte, od goriva ili drugih zagađivača. Akcija je počela 1. decembra i trajaće do 28. februara 2022. godine, a tokom ovih dana svake nedelje će se objavljivati intervjui različitih profila koji pokazuju kakvu štetu stalno nanosi zagađen vazduh u zdravstvenom i ekološkom smislu.

Posebnost trećeg izdanja je što će, pored uključivanja zelenih novinara sa Kosova u ovu kampanju, izvesti i novinar Lenart Bergren iz Švedske, koji će se fokusirati na švedske tehnike grejanja i izolacije. Dakle, pored razgovora o situaciji, tokom kampanje će doći i neka švedska rešenja, u tom pogledu.

Swedish Ambassador to Kosovo Karin Hernmarck: Polluted air has serious health consequences

Air quality is vital for the health of the citizens of Kosovo

The Swedish Embassy in Kosovo has launched the third consecutive campaign ‘Talking about the air’ in cooperation with the green journalism platform ‘BB Green Kosova’.

“Let’s talk about the air”, is a campaign organized by the Swedish Embassy in Kosovo, with the creator and creator of the digital campaign launched in 2019, Ambassador Karin Hernmarck.

The campaign will be extended in the media and digital aspect, through social networks, in which case, this year, the aim of the campaign was to bring closer to the citizens, but also to the politicians themselves, through the stories of journalists, interviews and daily reports. the importance of air quality, but also the consequences of its pollution.

We need to talk about the air, its pollution, which is caused every day by power plants, especially during the winter, here in Kosovo, and in general, from fuels or other pollutants.

The campaign started on December 1 and will continue until February 28, 2022, and during these days, every week will be published interviews of different profiles showing what damage is constantly caused by polluted air in terms of health and environment. .

The peculiarity of the third edition is that, in addition to the inclusion of green journalists from Kosovo in this campaign, the journalist Lennart Berggren from Sweden will also report, who will focus on Swedish heating and insulation techniques. So, in addition to talking about the situation, during the campaign will come some Swedish solutions, in this regard.

Ambasadorja suedeze në Kosovë, Karin Hernmarck: Ajri i ndotur ka pasoja të rënda shëndetësore

Cilësia e ajrit ka rëndësi jetike për shëndetin e qytetarëve të Kosovës

Ambasada e Suedisë në Kosovë ka filluar fushatën e tretë radhazi ‘Të flasim për ajrin ‘ në bashkëpunim me platformën e gazetarisë së gjelbër ‘BB Green Kosova’.

‘Le të flasim për ajrin’, është fushatë e organizuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë, me ideatoren dhe krijuesen e fushatës digjitale të nisur që në vitin 2019, vetë ambasadoren Karin Hernmarck.

Fushata do të shtrihet në aspektin medial dhe digjital, nëpër rrjetet sociale, me ç’rast, këtë vit, qëllimi i fushatës ishte, që përmes storieve të gazetarëve, intervistave dhe raportimeve të përditshme të sjellin më afër qytetarëve, por edhe të vetë politikanëve, rëndësinë që ka cilësia e ajrit, por edhe pasojat nga ndotja e tij.

Ne duhet të flasim për ajrin, për ndotjen e tij, që e shkaktojnë për çdo ditë termocentralet, sidomos gjatë dimrit, këtu në Kosovë, dhe në përgjithësi, nga lëndet djegëse apo nga ndotës të tjerë.

Fushata ka filluar më 1 dhjetor dhe do të vazhdojë deri më 28 shkurt të vitit 2022, kurse gjatë këtyre ditëve, çdo javë do të publikohen intervista të profileve të ndryshme duke treguar se çfarë dëmesh sjellë vazhdimisht, ajri i ndotur në aspektin shëndetësor dhe atë mjedisor.

Veçoria e edicionit të tretë është se, përveç përfshirjës së gazetarëve të gjelbër nga Kosova në këtë fushatë, do të raportojë nga Suedia edhe gazetari Lennart Berggren, i cili do të fokusohet në teknikat suedeze të ngrohjes dhe të izolimit të shtëpive. Pra, përveç që do të flasim për gjendjen, gjatë fushatës do të vijnë edhe disa zgjidhje suedeze, në këtë aspekt.