Čista životna sredina je ljudsko pravo

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Savet UN Glavno telo UN za ljudska prava je velikom većinom glasalo za priznavanje prava na bezbednu životnu sredinu, čisto, zdravo i održivo kao ljudsko pravo.

UN su takođe u 2021 imenovao stručnjaka za praćenje ljudskih prava u kontekstu vanredne klimatske situacije.

Globalno priznanje ovog prava će pomoći u jačanju lokalnih zajednica da zaštite svoj život, zdravlje i kulturu od degradacije životne sredine i pomoći će vladama da razviju jače i koherentnije zakone i politike o ljudskim pravima.

Communitu Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Partners in Action – PACT

A clean environment is a human right

Today is International Human Rights Day.

UN Council The main UN human rights body has voted overwhelmingly to recognize the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment as a human right.

In 2021 the UN has also appointed an expert to monitor human rights in the context of a climate emergency.

Global recognition of this right will help empower local communities to protect their livelihoods, health and culture against environmental degradation, and will help governments develop stronger and more coherent human rights laws and policies.

Communitu Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Partners in Action – PACT

Mjedisi i pastër është e drejtë e njeriut

Sot është Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut.

Këshilli i OKB-së Organi kryesor i OKB-së për të drejtat e njeriut ka votuar me shumicë dërrmuese për të njohur të drejtën për një mjedis të sigurt, të pastër, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm si një e drejtë e njeriut.

Në vitin 2021 nga OKB poashtu është caktuar një ekspert për të monitoruar të drejtat e njeriut në kontekst të emergjencës klimatike.

Njohja globale e kësaj të drejte do të ndihmojë në fuqizimin e komuniteteve lokale për të mbrojtur jetesën, shëndetin dhe kulturën e tyre kundër shkatërrimit të mjedisit dhe do të ndihmojë qeveritë të zhvillojnë ligje dhe politika më të forta dhe më koherente për mbrojtje të drejtave të njeriut.

Communitu Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Partners in Action – PACT