Media Reporting Training on Kosovo Forestry

The Swedish funded programme on forestry, implemented by FAO in close cooperation with Ministry of Agriculture Forestry and Rural Development, organized a training on media reporting on forestry as part of capacity building to the journalists to investigate and report various problems and best practices facing the forestry sector in Kosovo. Journalists from mainstream media… Continue reading Media Reporting Training on Kosovo Forestry

Obuka o izveštavanju medija o šumarstvu Kosova

Program šumarstva koji finansira Švedska ambasada, koji sprovodi FAO u bliskoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, organizovao je obuku o izveštavanju medija o šumarstvu kao deo izgradnje kapaciteta za polaznike da istražuju i izveštavaju o različitim problemi i najbolje prakse sa kojima se suočava šumarstvo na Kosovu Novinari iz mejnstrim medija su… Continue reading Obuka o izveštavanju medija o šumarstvu Kosova

Trajnim për raportimin mediatik për pylltarinë në Kosovë

Programi për pylltarinë i financuar nga Ambasada Suedeze, i zbatuar nga FAO në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, organizoi një trajnim mbi raportimin mediatik mbi pylltarinë si pjesë e ngritjes së kapaciteteve për gazetarët për të hetuar dhe raportuar probleme të ndryshme dhe praktikat më të mira me të… Continue reading Trajnim për raportimin mediatik për pylltarinë në Kosovë