Media Reporting Training on Kosovo Forestry

The Swedish funded programme on forestry, implemented by FAO in close cooperation with Ministry of Agriculture Forestry and Rural Development, organized a training on media reporting on forestry as part of capacity building to the journalists to investigate and report various problems and best practices facing the forestry sector in Kosovo.

Journalists from mainstream media got in depth information on forest sources, use and practices in Kosovo, illegal logging and timber trade, forestation and reforestation. Among the key challenges presented during the training were illegal forest logging, non-punishment of illegal loggers, lack of investments in the management of forest resources and low level of public awareness on protection and use of forests.

The Ambassador of Sweden in Kosovo, Karin Hernmarck Ahliny in her welcoming speech, emphasized the support that Sweden is providing for forestry sector and highlighted the great role that the media have in shaping public opinion for the sustainable development of forests. She encouraged journalists to prioritize this sector in their reporting and to use the expertise of the FAO team in the forestry program to obtain information during their work.

Obuka o izveštavanju medija o šumarstvu Kosova

Program šumarstva koji finansira Švedska ambasada, koji sprovodi FAO u bliskoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, organizovao je obuku o izveštavanju medija o šumarstvu kao deo izgradnje kapaciteta za polaznike da istražuju i izveštavaju o različitim problemi i najbolje prakse sa kojima se suočava šumarstvo na Kosovu Novinari iz mejnstrim medija su dobili detaljne informacije o izvorima, korišćenju i praksi šuma na Kosovu, nelegalnoj seči i trgovini drvetom, pošumljavanju i ponovnom pošumljavanju.

Među glavnim izazovima predstavljenim tokom obuke su nelegalna seča, nekažnjivost za bespravne drvoseče, nedostatak ulaganja u upravljanje šumskim resursima i nizak nivo svesti javnosti o zaštiti i korišćenju šuma.

Švedska ambasadorka na Kosovu Karin HernmarckAhlini je u svom pozdravnom govoru istakla podršku koju je Sue dia nudi za sektor šumarstva i istakla veliku ulogu koju mediji imaju u oblikovanju javnog mnjenja o održivom razvoju šuma.Ona je ohrabrila novinare da ovom sektoru daju prioritet u svom izveštavanju i da koriste stručnost FAO tima. šumarski program za dobijanje informacija tokom njihovog rada

Trajnim për raportimin mediatik për pylltarinë në Kosovë

Programi për pylltarinë i financuar nga Ambasada Suedeze, i zbatuar nga FAO në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, organizoi një trajnim mbi raportimin mediatik mbi pylltarinë si pjesë e ngritjes së kapaciteteve për gazetarët për të hetuar dhe raportuar probleme të ndryshme dhe praktikat më të mira me të cilat përballet pylltaria në Kosovë.

Gazetarët nga mediat kryesore morën informacion të thellë mbi burimet, përdorimin dhe praktikat e pyjeve në Kosovë, prerjet ilegale dhe tregtimin e drurit, pyllëzimin dhe ripyllëzimin. Ndër sfidat kryesore të paraqitura gjatë trajnimit ishin prerjet ilegale të pyjeve, mosndëshkimi i prerësve ilegalë, mungesa e investimeve në menaxhimin e burimeve pyjore dhe niveli i ulët i ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve.

Ambasadorja e Suedisë në Kosovë, Karin Hernmarck Ahliny në fjalën e saj përshëndetëse, theksoi mbështetjen që Suedia po ofron për sektorin e pylltarisë dhe theksoi rolin e madh që kanë mediat në formësimin e opinionit publik për zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve. Ajo inkurajoi gazetarët që të kenë prioritet këtë sektor në raportimin e tyre dhe të përdorin ekspertizën e ekipit të FAO-s në programin e pylltarisë për të marrë informacion gjatë punës së tyre.