United Balkans for clean air

The regional campaign “United Balkans for clean air” is being conducted for the second year in a row, in order to raise awareness of the citizens of the region about the causes and consequences of pollution, possible ways to improve air quality, and commitment to a healthier environment through regional solidarity. Coal burning is the… Continue reading United Balkans for clean air

Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

Regionalna kampanja „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ sprovodi se drugu godinu zaredom, u cilju podizanja svesti građana regiona o uzrocima i posledicama zagađenja, mogućim načinima poboljšanja vazduha kvalitet i posvećenost zdravijoj životnoj sredini kroz regionalnu solidarnost. Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu sa svim elektranama koje vodi. Kompanije koje ih… Continue reading Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

Ballkani i bashkuar për ajër të pastër

Kampanja rajonale “Ballkani i bashkuar për ajër të pastër” po zhvillohet për të dytin vit radhazi, me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve të rajonit për shkaqet dhe pasojat e ndotjes, mënyrat e mundshme për përmirësimin e cilësisë së ajrit, dhe angazhimit për një mjedis më të shëndetshëm përmes solidaritetit rajonal. Djegia e qymyrit ështe burimi më… Continue reading Ballkani i bashkuar për ajër të pastër