United Balkans for clean air

The regional campaign “United Balkans for clean air” is being conducted for the second year in a row, in order to raise awareness of the citizens of the region about the causes and consequences of pollution, possible ways to improve air quality, and commitment to a healthier environment through regional solidarity.

Coal burning is the largest individual source of air pollution in the Western Balkans with all the power plants it leads. The companies that run them, and the countries in the region do not abide by the laws. the same goes for large combustion plants.

Continued use of coal-fired power plants will make carbon neutrality impossible by 2050. In addition, the industry will face a financial decline if it fails to quickly adopt cleaner technology.We must act now, to stop using coal to have cleaner air.

There is no more v end for coal-fired power plants and polluting industries in the Western Balkans.

Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

Regionalna kampanja „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ sprovodi se drugu godinu zaredom, u cilju podizanja svesti građana regiona o uzrocima i posledicama zagađenja, mogućim načinima poboljšanja vazduha kvalitet i posvećenost zdravijoj životnoj sredini kroz regionalnu solidarnost.

Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu sa svim elektranama koje vodi. Kompanije koje ih vode, a i države u regionu, ne poštuju zakone o emisiji štetnih gasova. Isto važi i za velika postrojenja za sagorevanje.

Kontinuirano korišćenje elektrana na ugalj će onemogućiti neutralnost ugljenika do 2050. godine. Pored toga, industrija će se suočiti sa finansijskim padom ako ne uspe brzo da usvoji čistije tehnologije.

Moramo da reagujemo sada, da prestanemo da koristimo ugalj da bismo imali čistiji vazduh. Na Zapadnom Balkanu više nema mesta za elektrane na ugalj i zagađujuće industrije.

Ballkani i bashkuar për ajër të pastër

Kampanja rajonale “Ballkani i bashkuar për ajër të pastër” po zhvillohet për të dytin vit radhazi, me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve të rajonit për shkaqet dhe pasojat e ndotjes, mënyrat e mundshme për përmirësimin e cilësisë së ajrit, dhe angazhimit për një mjedis më të shëndetshëm përmes solidaritetit rajonal.

Djegia e qymyrit ështe burimi më i madh individual i ndotjës së ajrit në Ballkanin Perëndimor me të gjitha termocentralet të cilat kryesojnë. Kompanitë që i drejtojnë ato, dhe shtetet në rajon nuk i përmbahen ligjeve për emetimet e dëmshme të gazit. E njejta gjë vlenë edhe për impiantet e mëdha me djegie. Përdorimi i vazhdueshëm i termocentraleve me qymyr do t’a bëj të pamundur neutralitetin e karbonit deri në vitin 2050. Vec kësaj, industria do të përballet me një rënie financiare nëse dështon që shpejt të miratoj tekonologji më të pastër.

Duhet të veprojmë tani, për të ndalur përdorimin e qymyrit që të kemi ajër më të pastër. Nuk ka më vend për termocentrale me qymyr dhe industri ndotëse në Ballkanin Perëndimor.