Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti.

Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) je takođe razgovarano i objašnjeni su detalji i mogućnosti koje nudi ova platforma za izgradnju kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Ova aktivnost se organizuje u okviru SideStep-a. projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, kojim upravlja CDF i podržava Švedska ambasada u Prištini.

Coaching session with CSO’s

In the municipality of Dragash / Dragash, PACT held a mentoring session with the organization SHEA Ambienti.

In the framework of the activity for the promotion of Eco-tourism in the Municipality of Dragash, PACT developed SWAN and PESTLE analysis with the participants of the organization and representatives of the directorates within the Municipality of Dragash.

Information was exchanged on environmental issues and effects in the field of eco-tourism. The use of the electronic platform Environment Hub (www.environment-hub.org) was also discussed and the details and opportunities offered by this platform for organizational capacity building as well as for advocacy and lobbying in the field of environment and sustainable development were explained.

This activity is organized in the framework of the SideStep project which is implemented in the framework of HumanRightivism, which is managed by CDF and supported by the Swedish Embassy in Prishtina.

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti.

Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe PESTLE me pjesëmarrësit e organizatës dhe përfaqësues të drejtorive në kuadër të Komunës së Dragashit.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore si dhe efektet në fushën e eko turizmit.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, i cili menaxhohet nga CDF dhe mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë.