Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti. Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) je takođe razgovarano i objašnjeni su detalji i mogućnosti koje nudi ova platforma za izgradnju kapaciteta, kao i za zagovaranje… Continue reading Mentorske sesije sa NVO

Coaching session with CSO’s

In the municipality of Dragash / Dragash, PACT held a mentoring session with the organization SHEA Ambienti. In the framework of the activity for the promotion of Eco-tourism in the Municipality of Dragash, PACT developed SWAN and PESTLE analysis with the participants of the organization and representatives of the directorates within the Municipality of Dragash.… Continue reading Coaching session with CSO’s

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe PESTLE me pjesëmarrësit e organizatës dhe përfaqësues të drejtorive në kuadër të Komunës së Dragashit. U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore si dhe efektet… Continue reading Sesionet e mentorimit me OSHC-të