Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente

Aji i pastër dhe qëndrueshmëria mjedisore janë parakusht për një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit. Ky video material tregon për përkrahjen e BE-së në Kosovë, përmes zbatimit të energjisë efiçiente në shkolla dhe në spitale në Kosovë siç janë shfrytëzimi i avullit në vend të naftës, fasadimeve dhe izolimeve përcjellëse të këtyre objekteve etj.

https://www.facebook.com/111159450487881/posts/412157777054712/

Exhibition: recycling and upcycling in the fashion industry

️Did you know that plastic and textile waste can be useful? DYVO and “Let’s Do it Peja”, are transforming them into fashionable, stylish and stylish clothes and accessories.

Europe House in Kosovo is organizing the interactive exhibition “Redesign and recycling in the fashion industry”, where in addition to seeing fashion products created from plastic and recycled and redesigned textiles, you will learn more about the amount of plastic you carry by yourself, and you will be informed about creative ways you can reuse plastic.

Ekspozitë: riciklimi në industrinë e modës

A e dini se mbetjet nga plastika dhe tekstili mund të jenë të dobishme? DYVO dhe “Let’s Do it Peja”, janë duke i transformuar ato në veshje dhe aksesorë trendi mode, të dobishme dhe me stil.

Shtëpia e Evropës në Kosovë po organizon ekspozitën interaktive “Ridizajnim dhe riciklim në industrinë e modës”, ku përpos që do të shihni produkte mode të krijuara nga plastika dhe tekstili i ricikluar dhe ridizajnuar, do të mësoni më shumë për sasinë e plastikës që e bartni me vete, dhe do të informoheni për mënyrat kreative se si mund të ripërdorni plastikën.