Demolition of the asbestos tiled building by the NBP

The Ministry of Environment published the results of the analyzes carried out in Germany.

Asbestos demolition of the buildings in the Lakrishtë neighborhood of Prishtina by the Public Housing Enterprise belongs to the 3rd degree (20%), waste carcinogens with a very high risk of contamination.

The Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure has published the result made in a laboratory in Germany. 10.2021, we sent the Asbestos material to the Laboratory of Germany, in which case the microscopic examination of the scanning of the Asbestos sample according to the instruction “VDI 3866 and CRB REM PA” was done, it is said in the announcement.

Rušenje zgrade obložene azbestnim pločicama od strane NBP-a

Ministarstvo životne sredine objavilo je rezultate analiza sprovedenih u Nemačkoj.kancerogenog otpada sa veoma visokim rizikom od kontaminacije.

Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture objavilo je rezultat napravljen u laboratoriji u Nemačkoj.

„U cilju razmatranja rezultata analize za uništeni azbest u Lakrište od strane Javnog stambenog preduzeća, 15.10.2021. godine, poslali smo azbestni materijal u Nemačku laboratoriju, u kom slučaju je izvršeno mikroskopsko ispitivanje skeniranja uzorka azbesta. izvršena.prema uputstvu „VDI 3866 i CRB REM PA“, kaže se u saopštenju.

Shkatërrimi i objektit me tjegulla azbesti nga NBP-ja, Ministria e Mjedisit publikoi rezultatet e analizave të kryera në Gjermani

Shkatërrimi i azbestit nga objektet në Lagjen Lakrishtë, të Prishtinës nga Ndërmarrja Publike Banesore i përket shkallës së 3-të (20%), të mbetjeve kancerogjene me rrezikshmëri shumë të lartë kontaminimi.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka publikuar rezultatin e bërë në një laborator në Gjermani.

“Me qëllim të shqyrtimit të rezultatit të analizave për Azbestin e shkatërruar në Lakrishtë nga Ndërmarrja Publike Banesore, me datë 15.10.2021, kemi dërguar materialin e Azbeztit në Laboratorin e Gjermanisë, me ç’rast është bërë ekzaminimi mikroskopik i skanimit të mostrës së Azbestit sipas udhëzimit “VDI 3866 dhe CRB REM PA”, thuhet në njoftim.