Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore në Komunën e Kaçanikut dhe më gjerë, në zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në mundësimin e rrjetëzimit, ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt propozimit dhe menaxhimin e projekteve si dhe sfidave me të cilat ballafaqohet kjo organizatë.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email