Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine – Vazduh.

Razmenjene su informacije o pitanjima životne sredine u opštini Kačan i šire, o projektima, sa posebnim naglaskom na umrežavanje, prikupljanje sredstava, pisanje projekata i upravljanje projektima i sa čime se ova igra suočava. .

Razgovarano je i na elektronskim platformama Environment Hub (www.environment-hub.org) i objašnjeni detalji i mogućnosti koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održive životne sredine.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Coaching session with local NGOs


Today in the municipality of Kaçanik, PACT held a mentoring session (coaching) at the Regional Center for Environmental Protection and Promotion – Ajri (Alb. Air).

Information was exchanged on environmental issues in the Municipality of Kaçan and more broadly, on projects, with special emphasis on networking, fundraising, project project writing and project management and what are the issues that the NGO faces.

It was also discussed about the electronic platform Environment Hub (www.environment-hub.org) by explaining the details and opportunities that this platform offers for organizational capacity building as well as for advocacy and lobbying in the field of environment and sustainable environment.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore në Komunën e Kaçanikut dhe më gjerë, në zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në mundësimin e rrjetëzimit, ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt propozimit dhe menaxhimin e projekteve si dhe sfidave me të cilat ballafaqohet kjo organizatë.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub