Možete upoznati dinosaurusa Dina u Vladi Kosova


Danas u 17 časova u zgradi Vlade Kosova urađena je projekcija siluete dinosaurusa u nastavku kampanje „Ne birajte istrebljenje”.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu zajedno sa Kancelarijom premijera će dizajnirati siluetu dinosaurusa u zgradi Vlade kako bi obeležili zatvaranje globalnog samita o klimi COP26 i promovisali globalnu kampanju o klimatskim promenama pod nazivom Ne istrebi.

Stalna predstavnica UNDP-a Maria Suokko zajedno sa Ulrikom Ričardson koordinatorkom UN za razvoj, predstavnicima diplomatske zajednice i predstavnicima kabineta premijera, Predsedništva, poslanika, ministarstva prisustvovaće projekciji Dina na zidovima zgrade.

Cilj jednogodišnje globalne kampanje je podizanje svesti o hitnosti odlaska sa upotrebe fosilnih goriva i prelaska na čistiju energiju, a jedna od njenih ključnih odlika je lik Dino Frenkija (Dinosaurus Frenkie), koji , u ime svoje vrste, šalje poruku da moramo delovati sada – pre nego što pretnja izumiranja čovečanstva postane stvarnost.

Događaju će prisustvovati i Dino, koji je radio na Kosovu na razgovoru i fotografisanju sa učesnicima./BB Green Kosova

You can meet the dinosaur Dino at the Kosovo government

Today at 17:00 at the building of the government of Kosovo is done the projection of the silhouette of the dinosaur in the continuation of the campaign ‘Do not Choose to Exterminate’.

The United Nations Development Program (UNDP) in Kosovo together with the Office of the Prime Minister will design a dinosaur silhouette in the Government building to mark the closing of the COP26 global climate summit and promote the global climate change campaign entitled Do Not Exterminate .

UNDP Resident Representative Maria Suokko together with Ulrika Richardson UN Development Coordinator, representatives of the diplomatic community and representatives from the Office of the Prime Minister, the Presidency, the MP, the Ministry will be present for the projection of Dino on the walls of building.

The aim of the one-year global campaign is to raise awareness of the urgency to move away from using fossil fuels and switching to cleaner energy, and one of its key features is the character of Frankie the Dino (Frenkie Dinosaur), who, on behalf of its species, sends a message that we must act now – before the threat of humanity’s extinction becomes a reality.

The event will also be attended by Dino, who worked in Kosovo for conversation and photography with the participants./BB Green Kosova

Te qeveria e Kosovës mund ta takoni dinosaurin Dino

Sot në ora 17:00 te ndërtesa e qeverisë së Kosovës bëhet projektimi i siluetës së dinosaurit në vazhden e fushatës “Mos Zgjidh Shfarosjen”.

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë së bashku me Zyrën e Kryeministrit do të projektojnë një siluetë dinosauri në ndërtesën e Qeverisë për të shënuar mbylljen e samitit global të klimës COP26 dhe promovuar fushatën globale për ndryshimet klimatike të titulluar Mos Zgjidh Shfarosjen.

Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së Maria Suokko së bashku me Ulrika Richardson Koordinatore e OKB-së për Zhvillim, përfaqësues të komunitetit diplomatic dhe përfaqësues nga zyyra e kryeministrit, presidencës,deputet, ministria do të jenë të pranishëm për projekcionin e Dinos në muret e ndërtesës.

Qëllimi i fushatës globale njëvjeçare është të rrisë ndërgjegjësimin mbi urgjencën për t’u larguar nga përdorimi i lëndëve djegëse fosile dhe kalimi në energji më të pastër dhe një nga karakteristikat kryesore të saj është personazhi i Frankie the Dino (Dinosauri Frenkie), i cili, në emër të specieve të tij, dërgon një mesazh se ne duhet të veprojmë tani – përpara se kërcënimi i zhdukjes së njerëzimit të bëhet realitet.

Në ngjarje do të jetë i pranishëm edhe Dino i punuar në Kosovë për bashkëbisedim dhe fotografim me pjesëmarrësit./BB Green Kosova