Kosovska prostorni pravna reforma u corsokaku?

Kontinuirano u cilju rešavanja i upravljanja izazovima prostornog razvoja, tokom godina 2003-2013, prostorna regulativa na Kosovu je prošla kroz dva ciklusa zakonskih promena. Ova analiza upoređuje zakone posmatrajući kako se njihovi nedostaci razlikuju od lokalno izrađenih prostornih planova. Dokument se takođe odražava na percepciju vlade i opštinskih zvaničnika o izazovima koji se javljaju u ovoj… Continue reading Kosovska prostorni pravna reforma u corsokaku?

Kosovo’s spatial legal reform at a dead end?!

Continuously to address and manage the challenges of spatial development, during the years 2003-2013, spatial regulation in Kosovo went through two cycles of legal changes. This analysis compares the laws by looking at how their shortcomings are different from locally produced spatial plans. The document also reflects on the perception of the government and municipal… Continue reading Kosovo’s spatial legal reform at a dead end?!

Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

Në përpjekjen për të adresuar dhe menaxhuar sfidat e zhvillimit hapësinor, gjatë viteve 2003-2013, rregullimi hapësinor në Kosovë kaloi nëpër dy cikle ndryshimesh ligjore. Ky hulumtim bën krahasimin e ligjeve duke identifikuar përparësitë dhe mangësitë e tyre dhe analizon rastet e veçanta të planeve hapësinore të prodhuara në vendin tonë. Dokumenti jep reflektime edhe nga… Continue reading Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!