Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša.

Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) i detaljima i mogućnostima koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja. razvoj su objašnjeni.

Takođe su deljene informacije o razvoju projekata, sa posebnim naglaskom na prikupljanje sredstava, pisanje predloga projekata i upravljanje projektima, kao i izazove sa kojima se ova organizacija suočava.

lektronsku platformu www.environment-hub.org podržava HumanRightivism, kojom upravlja CDF Fond za razvoj zajednice, koju podržava SIDA preko Švedske ambasade u Prištini.

Mentoring sessions with NGOs

Today PACT held a mentoring session (coaching) with the organization Ambienti from Dragash.

During the sessions, the use of the electronic platform Environment Hub (www.environment-hub.org) was discussed and the details and opportunities offered by this platform for organizational capacity building as well as for advocacy and lobbying in the field of environment and sustainable development were explained.

Information was also shared on project development, with particular emphasis on fundraising, project proposal writing and project management as well as the challenges this organization faces.

The electronic platform www.environment-hub.org is supported by HumanRightivism, managed by the CDF Community Development Fund, supported by SIDA through the Swedish Embassy in Pristina.

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi.

Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Gjithashtu u ndanë informata lidhur me zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt propozimit dhe menaxhimin e projekteve si dhe sfidave me të cilat ballafaqohet kjo organizatë.

Platforma elektronike www.environment-hub.org mbështetet nga HumanRightivism, menaxhuar nga CDF Community Development Fund, mbështetur nga SIDA përmes Ambasadës Suedeze në Prishtinë.