Uklonjeno je preko 100 divljih deponija bez garancije da nece biti ponovo popunjene

Bagerima i kamionima uklonjeno je 45 hiljada kubika otpada.
Deponija, koja je godinama uspostavljena u selu Bërnica, napušta opštinu Priština neposredno pre kraja vlade Špenda Ahmetija.
Prema Direkciji javnih službi, u poslednje dve godine iz prestonice je uklonjeno 140 divljih deponija, od kojih je 20 velikih kao što je slučaj ove poslednje.
 U 2019. godini, prema izveštaju Kosovske agencije za upravljanje životnom sredinom, u Prištini je identifikovano 146 divljih deponija. U 2021. taj broj je pao na 6. Stalno smo uklanjali deponiju. Imali smo oko 20 velikih deponija, jedna od njih je i ona koju uklanjamo u selu Bërnica. Ova deponija je imala preko 45 hiljada kubnih metara otpada koji uklanjamo“, rekla je Medina Braha, direktorka javnih službi u Prištini.
Iako Braha kaže da je ostalo još samo 6 deponija, direkcija nije u mogućnosti da zaustavi njihovo ponovno stvaranje.
„Skladišta ovakvih dimenzija u industrijskoj zoni, u selu Lebana, u Hajvaliju. Spali smo na 6, ali sada imamo i neke male koje se rekreiraju jer ih je nemoguće opkoliti na tim prostorima u svakom delu. „Opkolili smo neka mesta“, dodala je ona.
Ona je istakla da jednom u dva meseca sakuplja kabasti otpad u svakom naselju kako se ne bi stvarale divlje deponije.
Građani kažu da imaju veliku odgovornost, ali institucije moraju da učine više kako bi stvorile više kontejnera.
Međutim, za kažnjavanje građana koji bacaju smeće na pogrešno mesto je Uprava Inspektorata, koja nije dala odgovor da li su izrekli kazne građanima.

Za video material kliknike ovde.

Over 100 illegal landfills are removed without a guarantee that they will not be refilled

With excavators and trucks, 45 thousand cubic meters of waste were removed.

The landfill, which has been established for years in the village of Bërnica, is leaving the Municipality of Prishtina shortly before the end of Shpend Ahmeti’s government.

According to the Directorate of Public Services, during the last two years 140 illegal landfills have been removed from the capital, 20 of them large as the case of the latter. “In 2019, according to the report of the Kosovo Environmental Management Agency, 146 illegal landfills were identified in Pristina. In 2021 that number has dropped to 6.

We have constantly removed the landfill. We had about 20 large landfills, one of them is the one we are removing in the village of Bërnica. This landfill had over 45 thousand cubic meters of waste which we are removing “, said Medina Braha, director of Public Services in Prishtina.

Although Braha says that there are only 6 landfills left, the directorate is not able to stop their re-creation. “Warehouses of such dimensions in the industrial zone, in the village of Lebana, in Hajvalia. We have dropped to 6, but now we also have some small ones that are being recreated because it is impossible to surround them in those areas in each part.

“We have surrounded some places,” she added. She pointed out that once every two months she collects bulky waste in each neighborhood so as not to create illegal landfills. Citizens say they have a big responsibility, but institutions need to do more to create more containers.

However, for punishments of citizens who throw garbage in the wrong place is the Directorate of the Inspectorate, which has not given an answer whether they have imposed punishments on citizens.

For more informaton click here.

Largohen mbi 100 deponi ilegale pa garanci se nuk mbushen sërish bërllok

Me bagera e kamionë, u larguan 45 mijë metra kub mbeturina.

Deponia, e cila është krijuar për vite me radhë në fshatin Bërnicë, po largohet nga Komuna e Prishtinës pak para se të përfundojë mandati i qeverisjes së Shpend Ahmetit.

Sipas Drejtorisë për Shërbime Publike, gjatë dy vjetëve të fundit janë hequr 140 deponi ilegale nga kryeqyteti, 20 nga to të mëdha si rasti i këtij të fundit.

“Në vitin 2019, sipas raportit Agjencisë për Menaxhimin e Mjedisit të Kosovës kanë qenë të identifikuara 146 deponi ilegale në Prishtinë. Në vitin 2021 ai numër ka rënë në 6. Ne vazhdimisht kemi larguar deponi. Kemi pasur diku rreth 20 deponi të mëdha njëra ndër to është edhe kjo që po e largojmë në fshatin Bërnicë. Kjo deponi ka pasur mbi 45 mijë metër kub mbeturina të cilën jemi duke e larguar”, ka thënë Medina Braha, drejtoreshë e Shërbimeve Publike në Prishtinë.

Megjithëse Braha thotë se kanë mbetur vetëm edhe 6 deponi, drejtoria nuk po mund të ndalë rikrijimin e tyre.

“Deponi të përmasave të tilla edhe në zonën industriale, në fshatin Lebanë, në Hajvali, kemi rënë në 6, por tani kemi edhe disa të vogla të cilat rikrijohen për shkak se është e pamundur në secilën pjesë t’i rrethojmë në ato hapësira. Disa vende i kemi rrethuar”, ka shtuar ajo.

Ajo ka potencuar se një herë në dy muaj bën grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme në çdo lagje në mënyrë që të mos krijohen deponi ilegale.

Qytetarët thonë se përgjegjësi të madhe kanë vetë ata, porse institucionet duhet të bëjnë më shumë që t’u krijojnë më shumë kontejnerë.

Megjithatë, për dënime të qytetarëve që hedhin mbeturina në vend jo të duhur është Drejtoria e Inspektoratit, e cila nuk ka dhënë përgjigje nëse kanë shqiptuar dënime për qytetarët.

Largohen mbi 100 deponi ilegale

Me bagera e kamionë, u larguan 45 mijë metra kub mbeturina.

Deponia, e cila është krijuar për vite me radhë në fshatin Bërnicë, po largohet nga Komuna e Prishtinës pak para se të përfundojë mandati i qeverisjes së Shpend Ahmetit.

Sipas Drejtorisë për Shërbime Publike, gjatë dy vjetëve të fundit janë hequr 140 deponi ilegale nga kryeqyteti, 20 nga to të mëdha si rasti i këtij të fundit.

“Në vitin 2019, sipas raportit Agjencisë për Menaxhimin e Mjedisit të Kosovës kanë qenë të identifikuara 146 deponi ilegale në Prishtinë. Në vitin 2021 ai numër ka rënë në 6. Ne vazhdimisht kemi larguar deponi. Kemi pasur diku rreth 20 deponi të mëdha njëra ndër to është edhe kjo që po e largojmë në fshatin Bërnicë. Kjo deponi ka pasur mbi 45 mijë metër kub mbeturina të cilën jemi duke e larguar”, ka thwnw Medina Braha, drejtoreshë e Shërbimeve Publike në Prishtinë.

Megjithëse Braha thotë se kanë mbetur vetëm edhe 6 deponi, drejtoria nuk po mund të ndalë rikrijimin e tyre.

“Deponi të përmasave të tilla edhe në zonën industriale, në fshatin Lebanë, në Hajvali,. Kemi rënë në 6, por tani kemi edhe disa të vogla të cilat rikrijohen për shkak se është e pamundur në secilën pjesë t’i rrethojmë në ato hapësira. Disa vende i kemi rrethuar”, ka shtuar ajo.

Ajo ka potencuar se një herë në dy muaj bën grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme në çdo lagje në mënyrë që të mos krijohen deponi ilegale.

Qytetarët thonë se përgjegjësi të madhe kanë vetë ata, porse institucionet duhet të bëjnë më shumë që t’u krijojnë më shumë kontejnerë.

Megjithatë, për dënime të qytetarëve që hedhin mbeturina në vend jo të duhur është Drejtoria e Inspektoratit, e cila nuk ka dhënë përgjigje nëse kanë shqiptuar dënime për qytetarët.

Klikoni këtu për ta shikuar video materialin.