Jezero Batlava je očišćeno, apeluje se da se voda ne zagađuje
Vladavina demokratije na Kosovu SDK je organizovao akciju čišćenja oko jezera postavljanjem znakova koji nose poruke za podizanje svesti građana o očuvanju vode za piće u jezeru Batlava.

SDK, kao stalno aktivan, se zalaže da kroz različite aktivnosti utiče na podizanje građanske svesti i istovremeno se zalaže za institucije za brigu o vodama u jezeru „Batllava“.

Jedan od stalnih zahteva je i postavljanje korpi na prostorima oko jezera, a ove korpe je već postavila Opština Podujevo. U vezi sa ovim, SDK je preduzeo akciju čišćenja oko jezera „Batllava“ u Orlanu i postavljeno je nekoliko znakova (ploča).

Sadržaj ploča ima za cilj da utiče na građansku masu o značaju vode za piće i brizi o očuvanju i održavanju vode.

Ova aktivnost je deo projekta „Građanski i institucionalni aktivizam u unapređenju stanja za zdravu životnu sredinu“ koji finansijski podržava Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

Lake Batllava is cleaned, it is appealed not to pollute the water

Rule of Democracy in Kosovo SDK has organized an activity for cleaning around the lake by placing signs that carry messages for civic awareness on the preservation of drinking water in Lake Batllava.

SDK, being constantly active, is committed to through various activities to influence the increase of civic awareness and at the same time to advocate to institutions for water care in Lake “Batllava”.

One of the constant requests has been the placement of baskets in the areas around the Lake, and these baskets have already been placed by the Municipality of Podujeva. In connection with this, SDK has undertaken a cleaning action around Lake “Batllava” in Orllan and several awareness signs (plaques) have been placed.

The content of the plaques is intended to influence the civic mass on the importance of drinking water and care for water conservation and maintenance.

This activity is part of the project “Citizen and institutional activism in improving the situation for a healthy environment” which is financially supported by the Ministry of Culture, Youth and Sports.

Pastrohet liqeni i Batllavës, apelohet që të mos ndotet uji

Organizata Sundimi i Demokracisë në Kosovë SDK ka organizuar aktivitet për pastrimin përreth liqenit duke vendosur edhe tabela që bartin mesazhe për vetëdijësimin qytetar ndaj ruajtjes së ujit të pijshëm në Liqenin e Batllavës.

SDK, duke qenë vazhdimisht aktive, është e përkushtuar që nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të ndikoj në rritjen e vetëdijes qytetare dhe njëkohësisht të avokoj tek institucionet, për përkujdesjen ndaj ujit në Liqenin “Batllava”.

Një ndër kërkesat e vazhdueshme ka qenë vendosja e shportave në hapësirat përreth Liqenit, e që tashmë këto shporta janë vendosur nga Komuna e Podujevës. Ndërlidhur me këtë, SDK ka ndërmarrë edhe një aksion të pastrimit përreth Liqenit “Batllava” në Orllan si dhe janë vendos disa tabela (pllakata) vetëdijesuese.

Përmbajtja e pllakatave ka për qëllim të ndikoj në masën qytetare mbi rëndësinë e ujit të pijshëm dhe kujdesit për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ujit.

Ky aktivitet është në kuadër të projektit “Aktivizmi qytetarë dhe institucional në përmirësimin e gjendjes për mjedis të shëndetshëm” i cili mbështet financiarisht nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.