Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente

Aji i pastër dhe qëndrueshmëria mjedisore janë parakusht për një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit. Ky video material tregon për përkrahjen e BE-së në Kosovë, përmes zbatimit të energjisë efiçiente në shkolla dhe në spitale në Kosovë siç janë shfrytëzimi i avullit në vend të naftës, fasadimeve dhe izolimeve përcjellëse të këtyre objekteve etj.

https://www.facebook.com/111159450487881/posts/412157777054712/

Exhibition: recycling and upcycling in the fashion industry

️Did you know that plastic and textile waste can be useful? DYVO and “Let’s Do it Peja”, are transforming them into fashionable, stylish and stylish clothes and accessories.

Europe House in Kosovo is organizing the interactive exhibition “Redesign and recycling in the fashion industry”, where in addition to seeing fashion products created from plastic and recycled and redesigned textiles, you will learn more about the amount of plastic you carry by yourself, and you will be informed about creative ways you can reuse plastic.

Ekspozitë: riciklimi në industrinë e modës

A e dini se mbetjet nga plastika dhe tekstili mund të jenë të dobishme? DYVO dhe “Let’s Do it Peja”, janë duke i transformuar ato në veshje dhe aksesorë trendi mode, të dobishme dhe me stil.

Shtëpia e Evropës në Kosovë po organizon ekspozitën interaktive “Ridizajnim dhe riciklim në industrinë e modës”, ku përpos që do të shihni produkte mode të krijuara nga plastika dhe tekstili i ricikluar dhe ridizajnuar, do të mësoni më shumë për sasinë e plastikës që e bartni me vete, dhe do të informoheni për mënyrat kreative se si mund të ripërdorni plastikën.


Otključavanje novih mogućnosti za buduće generacije

U skladu sa evropskim zelenim dogovorom, Zelena agenda za zapadni Balkan je tu da promoviše kulturu održivosti.

Život u zdravijem okruženju znači sigurnije uslove za sve i mnogo prosperitetniju ekonomiju.
Otkrijte šta EU radi za vas:

https://vebalkans.eu/en/together-it-s-possible/

Zhbllokimi i mundësive të reja për brezat e ardhshëm

Në përputhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është këtu për të promovuar një kulturë të qëndrueshmërisë.

Të jetosh në një mjedis më të shëndetshëm do të thotë kushte më të sigurta për të gjithë dhe një ekonomi shumë më e begatë.

Zbuloni se çfarë po bën BE për ju:

Demolition of the asbestos tiled building by the NBP

The Ministry of Environment published the results of the analyzes carried out in Germany.

Asbestos demolition of the buildings in the Lakrishtë neighborhood of Prishtina by the Public Housing Enterprise belongs to the 3rd degree (20%), waste carcinogens with a very high risk of contamination.

The Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure has published the result made in a laboratory in Germany. 10.2021, we sent the Asbestos material to the Laboratory of Germany, in which case the microscopic examination of the scanning of the Asbestos sample according to the instruction “VDI 3866 and CRB REM PA” was done, it is said in the announcement.