Zašto je 24. oktobar Globalni dan klimatskih akcija?

24 oktobra svet je obeležio Dan globalne akcije. Ovo je poziv da se pomogne u izgradnji pokreta -da odvojimo jedan dan i iskoristimo ga da zaustavimo klimatsku krizu. 24. oktobra stajaćemo zajedno kao jedna planeta i pozvati na pošten globalni sporazum o klimi. Ujedinjeni zajedničkim pozivom na akciju, jasno ćemo staviti do znanja: svetu je potreban međunarodni plan koji zadovoljava najnoviju nauku i vraća nas na sigurno.

I sada imamo broj da izrazimo našu opasnost: 350. NASA-in Džejms Hansen i tim drugih naučnika nedavno su objavili seriju radova koji pokazuju da moramo smanjiti količinu ugljenika u atmosferi sa sadašnjih 387 delova na milion na 350 ili manje ako želimo da „održimo planetu sličnu onoj na kojoj se razvila civilizacija“. Niko nije znao taj broj pre godinu dana—ali sada je jasno da bi 350 mogao biti najvažniji broj za budućnost planete, severna zvezda koja će voditi naše napore dok prepravljamo svet. Ako možemo brzo dovesti planetu na pravi put da stigne do 350, još uvek možemo da sprečimo najgore posledice klimatskih promena.

Ako svi radimo svoj posao, svaka nacija će znati pitanje koje će im biti postavljeno kada iznesu plan: da li će ovo vratiti planetu na put do 350? Ovo će funkcionisati samo uz pomoć globalnog pokreta—i počinje da buja svuda. Poljoprivrednici u Kamerunu, studenti u Kini, čak i skijaši Svetskog kupa već su pomogli da se proširi vest o 350. Crkve su zvonile 350 puta; Будистички монаси формирали су огромних 350 својих тела на позадини Хималаја. 350 преводи преко сваке границе језика и културе. Jasan je i direktan, preseca statiku i postavlja čvrstu naučnu liniju. 24. oktobra, svi ćemo stati iza 350 – univerzalnog simbola klimatske bezbednosti i sveta koji treba da stvorimo. I na kraju dana, svi ćemo postaviti fotografije sa naših događaja na veb lokaciju 350.org i poslati ove slike širom sveta.

Why October 24th Is Global Climate Action Day?

Yesterday the world comemorated the Global Action Day. This is an invitation to help build a movement – to take one day and use it to stop the climate crisis. On Oct. 24, we will stand together as one planet and call for a fair global climate treaty. United by a common call to action, we’ll make it clear: the world needs an international plan that meets the latest science and gets us back to safety.

And we now now have a number to express our peril: 350. NASA’s James Hansen and a team of other scientists recently published a series of papers showing that we need to cut the amount of carbon in the atmosphere from its current 387 parts per million to 350 or less if we wish to “maintain a planet similar to that on which civilization developed.” No one knew that number a year ago—but now it’s clear that 350 might well be the most important number for the future of the planet, a north star to guide our efforts as we remake the world. If we can swiftly get the planet on track to get to 350, we can still avert the worst effects of climate change.

If we all do our job, every nation will know the question they’ll be asked when they put forth a plan: will this get the planet back on the path to 350? This will only work with the help of a global movement—and it’s starting to bubble up everywhere. Farmers in Cameroon, students in China, even World Cup skiers have already helped spread the word about 350. Churches have rung their bells 350 times; Buddhist monks have formed a huge 350 with their bodies against the backdrop of Himalayas. 350 translates across every boundary of language and culture. It’s clear and direct, cutting through the static and it lays down a firm scientific line. On October 24, we’ll all stand behind 350–a universal symbol of climate safety and of the world we need to create. And at the end of the day, we’ll all upload photos from our events to the 350.org website and send these pictures around the world.

Pse 24 Tetori është Dita Globale e Veprimit ndaj ndryshimeve klimatike?

Me 24 tetor bota përkujtoi Ditën Globale të Veprimit. Kjo është një ftesë për të ndihmuar në krijimin e një lëvizjeje – për ta përkujtuar një ditë dhe për ta përdorur atë për të ndaluar krizën klimatike. Më 24 tetor, ne duhet të qëndrojmë së bashku si një planet i vetëm dhe do të bëjmë thirrje për një traktat të drejtë global kundrejtë ndryshimeve klimatike. Të bashkuar nga një thirrje e përbashkët për veprim, nduhet ta kemi të qartë: bota ka nevojë për një plan ndërkombëtar të veprimit që bazohet në shkencë.

Dhe tani kemi një numër për të shprehur rrezikun tonë: 350. James Hansen i NASA-s dhe një ekip shkencëtarësh të tjerë kohët e fundit botuan një seri artikujsh shkencorë që tregojnë se ne duhet të zvogëlojmë sasinë e karbonit në atmosferë nga 387 pjesë të tij për milion në 350 ose edhe më pak nëse dëshirojmë “ta ruajmë një planet të ngjashëm me atë në të cilin u zhvillua qytetërimi njerëzor”. Askush nuk e dinte këtë numër një vit më parë – por tani është e qartë se 350 mund të jetë numri më i rëndësishëm për të ardhmen e planetit, një shifër për ti udhëhequr përpjekjet tona. Nëse ne mund ta drejtojmë me shpejtësi planetin në rrugën e duhur për të arritur në 350, ende mund të shmangim efektet më negative të ndryshimit të klimës.

Nëse ne të gjithë e bëjmë punën tonë, çdo komb do ta dijë pyetjen që do t’i bëhet kur të parashtrojnë një plan: a do ta kthejë kjo planetin në rrugën drejt 350? Kjo do të funksionojë vetëm me ndihmën e një lëvizjeje globale – dhe ajo ka filluar të shfaqet kudo. Fermerët në Kamerun, studentët në Kinë, madje edhe skiatorët e Kupës së Botërore kanë ndihmuar tashmë në përhapjen e numrit 350. Kishat i kanë rënë kambanave të tyre 350 herë; Murgjit budistë kanë formuar një rreth të madh me 350 trupat e tyre në sfondin e Himalajeve. 350 përkthehet përtej çdo kufiri të gjuhësor apo kulturor. Më 24 tetor, ne të gjithë do të qëndrojmë pas një simboli universal për sigurinë klimatike.

Izvjestaj EU za Kosovo 2021, nalazi i zivotnoj sredini i klimatske promene

Kosovo je u ranoj fazi priprema za životnu sredinu i klimatske promene. Progress Limited je postignut tokom perioda izveštavanja, posebno u oblasti izveštavanja o životnoj sredini i praćenja kvaliteta vazduha. Da bi se uskladilo sa Zelenom agendom za ciljeve Zapadnog Balkana, Kosovo treba da poveća svoju političku posvećenost rešavanju problema degradacije životne sredine i klimatskih promena. Sve preporuke iz prethodnog izveštaja su još u toku. U narednoj godini Kosovo bi trebalo posebno:

- uspostaviti efikasan sistem monitoringa voda, objaviti podatke i preduzeti hitne i trajne mere za smanjenje zagađenja vazduha i vode;

- nastaviti sa povećanjem obuhvata prikupljanja otpada, posebno uvođenjem odvajanja otpada i reciklaže, uvesti mere cirkularne ekonomije za smanjenje otpada i efikasno rešavanje pitanja divljih deponija;

- sprovesti zakonske odredbe o odgovornosti prema životnoj sredini, šteti i kriminalu; 
primeniti princip zagađivač plaća i kreirati i započeti stalnu kampanju za podizanje svesti javnosti o zaštiti životne sredine;

- implementirati strategiju klimatskih promena i akcioni plan o klimatskim promenama, pripremiti mapu puta za usklađivanje sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i klimatskim pravnim tekovinama, usvojiti Nacionalni energetski i klimatski plan, u skladu sa zahtevima Energetske zajednice i pristupiti izradi nacrta dugoročna strategija dekarbonizacije.

Raporti i BE -së për Kosovën 2021, gjetjet mbi mjedisin dhe ndryshimet klimatike

Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjes për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Progres i limituar u arrit gjatë periudhës raportuese, veçanërisht në raportimin mjedisor dhe monitorimin e cilësisë së ajrit. Në mënyrë që të harmonizohet me Axhendën e Gjelbër për qëllimet e Ballkanit Perëndimor, Kosova duhet të rrisë angazhimin e saj politik për të adresuar degradimin e mjedisit dhe sfidat e ndryshimeve klimatike. Të gjitha rekomandimet nga raporti i mëparshëm janë ende në pritje. Në vitin e ardhshëm Kosova në veçanti duhet:

  • të krijoj një sistem efektiv të monitorimit të ujit, publikimi i të dhënave dhe ndërmarrja e masave urgjente dhe të përhershme për të zvogëluar ndotjen e ajrit dhe ujit;
  • vazhdimin e rritjes së mbulimit të mbetjeve të grumbulluara, veçanërisht me futjen e ndarjes së mbetjeve dhe riciklimit, futja e masave të ekonomisë rrethore për të reduktuar mbetjet dhe për të trajtuar në mënyrë efektive çështjen e depozitimeve të paligjshme;
  • të zbatojë dispozitat ligjore për përgjegjësinë mjedisore, dëmin dhe krimin;
  • kijimi dhe fillimi i një fushate të përhershme për ngritjen e vetëdijes publike për mbrojtjen e mjedisit;
  • zbatimi i strategjinë së ndryshimeve klimatike dhe planin e veprimit për ndryshimet klimatike, përgatitni një udhërrëfyes për përafrimin me Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe acquis klimatike, miratoni një Plan Kombëtar të Energjisë dhe Klimës, në përputhje me kërkesat e Komunitetit të Energjisë dhe filloni hartimin e strategji afatgjatë të dekarbonizimit.

EU Kosovo report 2021, findings on environment and climate change

Kosovo is at an early stage of preparation on environment and climate change. Progress Limited was achieved during the reporting period, notably on environmental reporting and air quality monitoring. In order to be aligned with the Green Agenda for the Western Balkans goals, Kosovo needs to increa se its political commitment to address environmental degradation and climate change challenges. All recommendations from the previous report are still pending. In the coming year, Kosovo should in particular:

  • establish an effective water monitoring system, publish data and undertake urgent and permanent measures to reduce air and water pollution;
  • continue to increase the waste collection coverage, notably with the introduction of separation of waste and recycling, introduce circular economy measures to reduce waste and address effectively the issue of illegal dumpsites;
  • enforce legal provisions on environmental liability, damage and crime; implement the polluter pays principle and create and start a permanent campaign for raising public awareness on envi ronmental protection;
  • implement the climate change strategy and the action plan on climate change, prepare a roadmap for alignment with the Green Agenda for the Western Balkans and climate acquis , adopt a National E nergy and Climate Plan, in line with the Energy Community requirements and start drafting the long term decarbonisation strategy.

Rezultatet e senzibilizimit: “Kelkosi” tërheq paditë ndaj Shpresa Loshajt dhe Adriatik Gacaferit

Kompania e cila është marrë me hidrocentrale në rajonin e Deçanit, “Kelkos” ka tërhequr paditë ndaj aktivistëve të mjedisit Shpresa Loshaj dhe Adriatik Gacaferi, kanë bërë të ditur nga koalicioni ad-hoc i organizatave të shoqërisë civile dhe aktivistëve mjedisorë.

“Kelkosi” pati paditur aktivistët që qenë shprehur publikisht kundër ndikimit që kanë projektet e hidrocentraleve në atë zonë. Ata qenë paditur për shpifje. Organizatat e shoqërisë civile i patën cilësuar atë kohë si padi “slapp” për të penguar kritikën dhe pjesëmarrjen e aktivistëve në procese publike.

Ngufatja | Kosova e parë nga lartë (video)

Në tokë, në ajër, në mal, në fshat apo në qytet, Kosova po ballafaqohet me ndotje të madhe, të bërë nga qytetarët e saj. Për dy muaj, Radio Evropa e Lirë ka filmuar disa lokacione në gjithë vendin, ku shihet shkatërrimi i natyrës. Hedhja e mbeturinave në rrugë, djegia e maleve, ndotja nga tymtarët e KEK-ut, lumenjtë e shndërruar në kanalizime, dhe rreziku nga materiale tjera toksike, tashmë janë përditshmëri në Kosovë. Njerëzit kanë filluar të jetojnë me to.

Kliko këtu.

Odobren je izvestaj o stanju zivotne sredine na Kosovu 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i postupke u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu.

Ovom prilikom, zajedno sa drugim odlukama, Vlada je odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020 i prema zakonskim zahtevima ga je obradila za dalju raspravu i usvajanje u Skupštini Kosova.

Izveštaj sadrži podatke o stanju životne sredine i promeni životne sredine u odnosu na prethodni izveštaj, pritiscima na životnu sredinu, uticajima na životnu sredinu na zdravlje stanovništva, stanju ugrožene životne sredine, sprovođenju Strategije i Akcionog plana, merama koje su preduzete kako bi se zaštitu životne sredine, funkcionisanje ekoloških institucija i finansiranje sistema zaštite životne sredine.

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu zasniva se na Zakonu o zaštiti životne sredine. Prema članu 25. ovog zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, podnosi Skupštini Izveštaj o stanju životne sredine.

Glavna svrha ovog izveštaja je da informiše centralne institucije i širu javnost o stanju životne sredine na Kosovu, međutim, njegovi podaci su dobra osnova koja takođe može poslužiti za izradu nacrta politika životne sredine i za orijentaciju razvoja, planiranje i strateška ulaganja u sektore koji imaju uticaj na životnu sredinu kao što su: industrija, energija, transport, poljoprivreda itd.

The State of the Environment Report in Kosovo 2020 is approved

The Government of the Republic of Kosovo in its 39th meeting, had as item on the agenda the Review and Proceedings in the Assembly of Kosovo of the Annual Report on the State of the Environment in Kosovo for 2020. On this occasion, along with other decisions, the Government has approved the Report on the State of the Environment in Kosovo 2020 and according to legal requirements has processed it for further discussion and approval in the Assembly of Kosovo.

The report includes data on the state of the environment and change in the environment compared to the previous report, environmental pressures, environmental impacts on the health of the population, the state of endangered environments, implementation of the Strategy and Action Plan, measures taken to protect environment, the functioning of environmental institutions and the financing of the system for environmental protection.

The drafting of the Report on the State of the Environment in Kosovo is based on the Law on Environmental Protection. According to Article 25 of this law, the Government of Kosovo, on the proposal of the Ministry of Environment and Spatial Planning, submits to the Assembly a State of the Environment Report.

The main purpose of this report is to inform the central institutions and the general public about the state of the environment in Kosovo, however, its data are a good basis that can also serve for the drafting of environmental policies and for the orientation of developments, planning and strategic investments in sectors that have an impact on the environment such as: industry, energy, transport, agriculture, etc.