Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu “Vrapuesja e Prizrenit”. Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa urbanog zelenila i stvaranje ekološki najprikladnijeg okruženja. Prema istraživanju koje je sprovela EC Ma Ndryshe, u septembru 2020. godine, 40% stanovnika Prizrena je izjavilo da im trebaju javne zelene površine. Na osnovu nalaza istraživanja i… Continue reading Zelene javne povrsine

Green public spaces for everyone

EC Ma Ndryshe has carried out the activity for planting seedlings in the square “Vrapuesja e Prizrenit”. The purpose of this activity is to increase the level of urban greenery and create the most environmentally friendly environment. According to a survey conducted by EC Ma Ndryshe, in September 2020, 40% of Prizren residents stated that… Continue reading Green public spaces for everyone

Hapësira publike të gjelbra për të gjithë

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për mbjelljen e fidanëve në sheshin “Vrapuesja e Prizrenit”. Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e nivelit të gjelbërimit urban dhe krijimit të ambienteve sa më miqësore me natyrën. Sipas një hulumtimi të realizuar nga EC Ma Ndryshe, në shtator të vitit 2020, 40% e banorëve të Prizrenit kanë… Continue reading Hapësira publike të gjelbra për të gjithë

International Migratory Bird Day is celebrated

To mark the International Day of Migratory Birds, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizes a three-day exhibition, which will be held in Prizren, from 05.11.2021 starting at 13: 00h.

Obelezava se Medunarodni Dan Ptica Selica

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ptica selica, albanski fotografi divljih životinja (WAPH) organizuju trodnevnu izložbu, koja će se održati u Prizrenu, od 05.11.2021 sa početkom u 13:00 časova.

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Shpendëve Shtegtarë

Për ta shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shpendëve Shtegtarë, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizon ekspozitën tre ditore, e cila do të mbahet në Prizren, nga data 05.11.2021 duke filluar në orën 13:00h.