Zašto je 24. oktobar Globalni dan klimatskih akcija?

24 oktobra svet je obeležio Dan globalne akcije. Ovo je poziv da se pomogne u izgradnji pokreta -da odvojimo jedan dan i iskoristimo ga da zaustavimo klimatsku krizu. 24. oktobra stajaćemo zajedno kao jedna planeta i pozvati na pošten globalni sporazum o klimi. Ujedinjeni zajedničkim pozivom na akciju, jasno ćemo staviti do znanja: svetu je potreban međunarodni plan koji zadovoljava najnoviju nauku i vraća nas na sigurno.

I sada imamo broj da izrazimo našu opasnost: 350. NASA-in Džejms Hansen i tim drugih naučnika nedavno su objavili seriju radova koji pokazuju da moramo smanjiti količinu ugljenika u atmosferi sa sadašnjih 387 delova na milion na 350 ili manje ako želimo da „održimo planetu sličnu onoj na kojoj se razvila civilizacija“. Niko nije znao taj broj pre godinu dana—ali sada je jasno da bi 350 mogao biti najvažniji broj za budućnost planete, severna zvezda koja će voditi naše napore dok prepravljamo svet. Ako možemo brzo dovesti planetu na pravi put da stigne do 350, još uvek možemo da sprečimo najgore posledice klimatskih promena.

Ako svi radimo svoj posao, svaka nacija će znati pitanje koje će im biti postavljeno kada iznesu plan: da li će ovo vratiti planetu na put do 350? Ovo će funkcionisati samo uz pomoć globalnog pokreta—i počinje da buja svuda. Poljoprivrednici u Kamerunu, studenti u Kini, čak i skijaši Svetskog kupa već su pomogli da se proširi vest o 350. Crkve su zvonile 350 puta; Будистички монаси формирали су огромних 350 својих тела на позадини Хималаја. 350 преводи преко сваке границе језика и културе. Jasan je i direktan, preseca statiku i postavlja čvrstu naučnu liniju. 24. oktobra, svi ćemo stati iza 350 – univerzalnog simbola klimatske bezbednosti i sveta koji treba da stvorimo. I na kraju dana, svi ćemo postaviti fotografije sa naših događaja na veb lokaciju 350.org i poslati ove slike širom sveta.

Why October 24th Is Global Climate Action Day?

Yesterday the world comemorated the Global Action Day. This is an invitation to help build a movement – to take one day and use it to stop the climate crisis. On Oct. 24, we will stand together as one planet and call for a fair global climate treaty. United by a common call to action, we’ll make it clear: the world needs an international plan that meets the latest science and gets us back to safety.

And we now now have a number to express our peril: 350. NASA’s James Hansen and a team of other scientists recently published a series of papers showing that we need to cut the amount of carbon in the atmosphere from its current 387 parts per million to 350 or less if we wish to “maintain a planet similar to that on which civilization developed.” No one knew that number a year ago—but now it’s clear that 350 might well be the most important number for the future of the planet, a north star to guide our efforts as we remake the world. If we can swiftly get the planet on track to get to 350, we can still avert the worst effects of climate change.

If we all do our job, every nation will know the question they’ll be asked when they put forth a plan: will this get the planet back on the path to 350? This will only work with the help of a global movement—and it’s starting to bubble up everywhere. Farmers in Cameroon, students in China, even World Cup skiers have already helped spread the word about 350. Churches have rung their bells 350 times; Buddhist monks have formed a huge 350 with their bodies against the backdrop of Himalayas. 350 translates across every boundary of language and culture. It’s clear and direct, cutting through the static and it lays down a firm scientific line. On October 24, we’ll all stand behind 350–a universal symbol of climate safety and of the world we need to create. And at the end of the day, we’ll all upload photos from our events to the 350.org website and send these pictures around the world.

Pse 24 Tetori është Dita Globale e Veprimit ndaj ndryshimeve klimatike?

Me 24 tetor bota përkujtoi Ditën Globale të Veprimit. Kjo është një ftesë për të ndihmuar në krijimin e një lëvizjeje – për ta përkujtuar një ditë dhe për ta përdorur atë për të ndaluar krizën klimatike. Më 24 tetor, ne duhet të qëndrojmë së bashku si një planet i vetëm dhe do të bëjmë thirrje për një traktat të drejtë global kundrejtë ndryshimeve klimatike. Të bashkuar nga një thirrje e përbashkët për veprim, nduhet ta kemi të qartë: bota ka nevojë për një plan ndërkombëtar të veprimit që bazohet në shkencë.

Dhe tani kemi një numër për të shprehur rrezikun tonë: 350. James Hansen i NASA-s dhe një ekip shkencëtarësh të tjerë kohët e fundit botuan një seri artikujsh shkencorë që tregojnë se ne duhet të zvogëlojmë sasinë e karbonit në atmosferë nga 387 pjesë të tij për milion në 350 ose edhe më pak nëse dëshirojmë “ta ruajmë një planet të ngjashëm me atë në të cilin u zhvillua qytetërimi njerëzor”. Askush nuk e dinte këtë numër një vit më parë – por tani është e qartë se 350 mund të jetë numri më i rëndësishëm për të ardhmen e planetit, një shifër për ti udhëhequr përpjekjet tona. Nëse ne mund ta drejtojmë me shpejtësi planetin në rrugën e duhur për të arritur në 350, ende mund të shmangim efektet më negative të ndryshimit të klimës.

Nëse ne të gjithë e bëjmë punën tonë, çdo komb do ta dijë pyetjen që do t’i bëhet kur të parashtrojnë një plan: a do ta kthejë kjo planetin në rrugën drejt 350? Kjo do të funksionojë vetëm me ndihmën e një lëvizjeje globale – dhe ajo ka filluar të shfaqet kudo. Fermerët në Kamerun, studentët në Kinë, madje edhe skiatorët e Kupës së Botërore kanë ndihmuar tashmë në përhapjen e numrit 350. Kishat i kanë rënë kambanave të tyre 350 herë; Murgjit budistë kanë formuar një rreth të madh me 350 trupat e tyre në sfondin e Himalajeve. 350 përkthehet përtej çdo kufiri të gjuhësor apo kulturor. Më 24 tetor, ne të gjithë do të qëndrojmë pas një simboli universal për sigurinë klimatike.