Raporti i BE -së për Kosovën 2021, gjetjet mbi mjedisin dhe ndryshimet klimatike

Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjes për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Progres i limituar u arrit gjatë periudhës raportuese, veçanërisht në raportimin mjedisor dhe monitorimin e cilësisë së ajrit. Në mënyrë që të harmonizohet me Axhendën e Gjelbër për qëllimet e Ballkanit Perëndimor, Kosova duhet të rrisë angazhimin e saj politik për të adresuar degradimin e mjedisit dhe sfidat e ndryshimeve klimatike. Të gjitha rekomandimet nga raporti i mëparshëm janë ende në pritje. Në vitin e ardhshëm Kosova në veçanti duhet:

  • të krijoj një sistem efektiv të monitorimit të ujit, publikimi i të dhënave dhe ndërmarrja e masave urgjente dhe të përhershme për të zvogëluar ndotjen e ajrit dhe ujit;
  • vazhdimin e rritjes së mbulimit të mbetjeve të grumbulluara, veçanërisht me futjen e ndarjes së mbetjeve dhe riciklimit, futja e masave të ekonomisë rrethore për të reduktuar mbetjet dhe për të trajtuar në mënyrë efektive çështjen e depozitimeve të paligjshme;
  • të zbatojë dispozitat ligjore për përgjegjësinë mjedisore, dëmin dhe krimin;
  • kijimi dhe fillimi i një fushate të përhershme për ngritjen e vetëdijes publike për mbrojtjen e mjedisit;
  • zbatimi i strategjinë së ndryshimeve klimatike dhe planin e veprimit për ndryshimet klimatike, përgatitni një udhërrëfyes për përafrimin me Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe acquis klimatike, miratoni një Plan Kombëtar të Energjisë dhe Klimës, në përputhje me kërkesat e Komunitetit të Energjisë dhe filloni hartimin e strategji afatgjatë të dekarbonizimit.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email