Odobren je izvestaj o stanju zivotne sredine na Kosovu 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i postupke u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu.

Ovom prilikom, zajedno sa drugim odlukama, Vlada je odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020 i prema zakonskim zahtevima ga je obradila za dalju raspravu i usvajanje u Skupštini Kosova.

Izveštaj sadrži podatke o stanju životne sredine i promeni životne sredine u odnosu na prethodni izveštaj, pritiscima na životnu sredinu, uticajima na životnu sredinu na zdravlje stanovništva, stanju ugrožene životne sredine, sprovođenju Strategije i Akcionog plana, merama koje su preduzete kako bi se zaštitu životne sredine, funkcionisanje ekoloških institucija i finansiranje sistema zaštite životne sredine.

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu zasniva se na Zakonu o zaštiti životne sredine. Prema članu 25. ovog zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, podnosi Skupštini Izveštaj o stanju životne sredine.

Glavna svrha ovog izveštaja je da informiše centralne institucije i širu javnost o stanju životne sredine na Kosovu, međutim, njegovi podaci su dobra osnova koja takođe može poslužiti za izradu nacrta politika životne sredine i za orijentaciju razvoja, planiranje i strateška ulaganja u sektore koji imaju uticaj na životnu sredinu kao što su: industrija, energija, transport, poljoprivreda itd.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email