Odobren je izvestaj o stanju zivotne sredine na Kosovu 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i postupke u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu.

Ovom prilikom, zajedno sa drugim odlukama, Vlada je odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020 i prema zakonskim zahtevima ga je obradila za dalju raspravu i usvajanje u Skupštini Kosova.

Izveštaj sadrži podatke o stanju životne sredine i promeni životne sredine u odnosu na prethodni izveštaj, pritiscima na životnu sredinu, uticajima na životnu sredinu na zdravlje stanovništva, stanju ugrožene životne sredine, sprovođenju Strategije i Akcionog plana, merama koje su preduzete kako bi se zaštitu životne sredine, funkcionisanje ekoloških institucija i finansiranje sistema zaštite životne sredine.

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu zasniva se na Zakonu o zaštiti životne sredine. Prema članu 25. ovog zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, podnosi Skupštini Izveštaj o stanju životne sredine.

Glavna svrha ovog izveštaja je da informiše centralne institucije i širu javnost o stanju životne sredine na Kosovu, međutim, njegovi podaci su dobra osnova koja takođe može poslužiti za izradu nacrta politika životne sredine i za orijentaciju razvoja, planiranje i strateška ulaganja u sektore koji imaju uticaj na životnu sredinu kao što su: industrija, energija, transport, poljoprivreda itd.

The State of the Environment Report in Kosovo 2020 is approved

The Government of the Republic of Kosovo in its 39th meeting, had as item on the agenda the Review and Proceedings in the Assembly of Kosovo of the Annual Report on the State of the Environment in Kosovo for 2020. On this occasion, along with other decisions, the Government has approved the Report on the State of the Environment in Kosovo 2020 and according to legal requirements has processed it for further discussion and approval in the Assembly of Kosovo.

The report includes data on the state of the environment and change in the environment compared to the previous report, environmental pressures, environmental impacts on the health of the population, the state of endangered environments, implementation of the Strategy and Action Plan, measures taken to protect environment, the functioning of environmental institutions and the financing of the system for environmental protection.

The drafting of the Report on the State of the Environment in Kosovo is based on the Law on Environmental Protection. According to Article 25 of this law, the Government of Kosovo, on the proposal of the Ministry of Environment and Spatial Planning, submits to the Assembly a State of the Environment Report.

The main purpose of this report is to inform the central institutions and the general public about the state of the environment in Kosovo, however, its data are a good basis that can also serve for the drafting of environmental policies and for the orientation of developments, planning and strategic investments in sectors that have an impact on the environment such as: industry, energy, transport, agriculture, etc.

Miratohet Raporti për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë 2020

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e 39-të të saj, ka pasur si pikë të rendit të ditës edhe Shqyrtimin dhe Procedimin në Kuvendin e Kosovës të Raportit Vjetor për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë për vitin 2020.

Me këtë rast krahas vendimeve të tjera Qeveria ka miratuar Raportin për Gjendjen e Mjedisit në Kosovës 2020 dhe sipas kërkesave ligjore e ka proceduar atë për diskutim dhe aprovim te mëtejemë në Kuvendin e Kosovës.

Raport përfshin të dhëna mbi gjendjen e mjedisit dhe ndryshimit në mjedis në krahasim me raportin e mëparshëm, presionet në mjedis, ndikimet mjedisore në shëndetin e popullatës, gjendjen e mjediseve të rrezikuara, zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit, masat e ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, funksionimin e institucioneve mjedisore si dhe financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.

Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, është bazuar në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit. Sipas nenit 25, të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, i paraqet Kuvendit Raport për Gjendjen e Mjedisit.

Qëllimi kryesore këtij raporti, është, informimi i institucioneve qendrore dhe publikut të gjerë për gjendjen e mjedisit në Kosovë mirëpo, të dhënat e tij janë një bazë e mirë që mundë të shërbejnë edhe për hartimin e politikave mjedisore dhe për orientimin e zhvillimeve, planifikimeve dhe investimeve strategjike në sektorët të cilët kanë ndikim në mjedis siç janë:, industria, energjetika, transporti, bujqësia etj.