DORACAK PËR TRAJNIME

Korniza Logjike dhe Rëndësia e saj

QASJA E KORNIZËS LOGJIKE Autor: Ardian Haxhaj, PACT, 2021