Šta EU čini da smanji uticaj klimatskih promena i globalnog zagrevanja?

Drastično smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 90% (do 2050.) Ograničavanje proizvodnje energije i proizvodne industrije (ETS) Smanjenje emisije iz novih automobila i drugih vozila Pružanje 14 milijardi evra partnerima van Evrope Kliknite ovde za više informacija.

What is EU doing to reduce the impact of climate change and global warming?

Reducing drastically greenhouse gas emissions up to 90% (by 2050) Limiting power production and manufacturing industries (ETS) Reducing emissions from new cars & other vehicles Providing €14 billion to partners outside Europe. Klick here for more information.

Çka është duke bërë BE-ja për të zvogëluar ndikimin e ndryshimit klimatik dhe të ngrohjes globale?

Reduktim drastik deri në 90% të emetimit të gazrave serrë (deri në 2050-tën); Kufizimin e prodhimit të energjisë dhe industrive prodhuese (ETS); Reduktimin e emetimit të gazrave nga automjetet e reja; Sigurimin e 14 miliardë eurove për partnerët jashtë Evropës. Kliko këtu për ta shikuar materialin.

Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu “Vrapuesja e Prizrenit”. Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa urbanog zelenila i stvaranje ekološki najprikladnijeg okruženja. Prema istraživanju koje je sprovela EC Ma Ndryshe, u septembru 2020. godine, 40% stanovnika Prizrena je izjavilo da im trebaju javne zelene površine. Na osnovu nalaza istraživanja i… Continue reading Zelene javne povrsine

Green public spaces for everyone

EC Ma Ndryshe has carried out the activity for planting seedlings in the square “Vrapuesja e Prizrenit”. The purpose of this activity is to increase the level of urban greenery and create the most environmentally friendly environment. According to a survey conducted by EC Ma Ndryshe, in September 2020, 40% of Prizren residents stated that… Continue reading Green public spaces for everyone

Hapësira publike të gjelbra për të gjithë

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për mbjelljen e fidanëve në sheshin “Vrapuesja e Prizrenit”. Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e nivelit të gjelbërimit urban dhe krijimit të ambienteve sa më miqësore me natyrën. Sipas një hulumtimi të realizuar nga EC Ma Ndryshe, në shtator të vitit 2020, 40% e banorëve të Prizrenit kanë… Continue reading Hapësira publike të gjelbra për të gjithë

International Migratory Bird Day is celebrated

To mark the International Day of Migratory Birds, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizes a three-day exhibition, which will be held in Prizren, from 05.11.2021 starting at 13: 00h.

Obelezava se Medunarodni Dan Ptica Selica

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ptica selica, albanski fotografi divljih životinja (WAPH) organizuju trodnevnu izložbu, koja će se održati u Prizrenu, od 05.11.2021 sa početkom u 13:00 časova.

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Shpendëve Shtegtarë

Për ta shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shpendëve Shtegtarë, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizon ekspozitën tre ditore, e cila do të mbahet në Prizren, nga data 05.11.2021 duke filluar në orën 13:00h.

Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë qëllimi i gjithë shoqërisë, që të kemi shëndet të mirë

Është e rëndësishme që në vazhdimësi të ketë aktivitete edukuese, në veçanti për gjeneratat e reja. Organizata SDK, në kuadër të projektit “Aktivizmi qytetarë dhe institucional në përmirësimin e gjendjes për mjedis të shëndetshëm”, ka prodhuar një vido-animacion që ka për qëllim të përçoj mesazhin tek gjeneratat e reja, për rëndësinë e ruajtjes nga ndotja… Continue reading Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë qëllimi i gjithë shoqërisë, që të kemi shëndet të mirë