Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu "Vrapuesja e Prizrenit".

Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa urbanog zelenila i stvaranje ekološki najprikladnijeg okruženja.

Prema istraživanju koje je sprovela EC Ma Ndryshe, u septembru 2020. godine, 40% stanovnika Prizrena je izjavilo da im trebaju javne zelene površine. Na osnovu nalaza istraživanja i na osnovu procene da sadnja sadnice pozitivno utiče na životnu sredinu i živa bića, EK je ocenila da je ovakva aktivnost neophodna.

EK podstiče građane na održavanje i kontinuiranu brigu o životnoj sredini.

Nastavak aktivnosti ovakvog karaktera očekuje se i narednih dana i na drugim javnim prostorima.

Green public spaces for everyone

EC Ma Ndryshe has carried out the activity for planting seedlings in the square “Vrapuesja e Prizrenit”.

The purpose of this activity is to increase the level of urban greenery and create the most environmentally friendly environment. According to a survey conducted by EC Ma Ndryshe, in September 2020, 40% of Prizren residents stated that they need public green spaces.

Based on the research findings and based on the assessment that planting a seedling has positive effects on the environment and living beings, the EC has deemed it necessary to carry out such an activity.

EC encourages citizens for maintenance and continuous care for the environment. Activities of this nature are expected to continue in the coming days and in other public spaces.

Hapësira publike të gjelbra për të gjithë

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për mbjelljen e fidanëve në sheshin “Vrapuesja e Prizrenit”.

Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e nivelit të gjelbërimit urban dhe krijimit të ambienteve sa më miqësore me natyrën.

Sipas një hulumtimi të realizuar nga EC Ma Ndryshe, në shtator të vitit 2020, 40% e banorëve të Prizrenit kanë deklaruar se kanë nevojë për hapësira publike të gjelbra. Bazuar në të gjeturat e hulumtimit dhe në bazë të vlerësimit se mbjellja e një fidani ka efekte pozitive për mjedisin dhe qeniet e gjalla, EC e ka parë të nevojshme realizimin e një aktiviteti të këtillë.

EC inkurajon qytetarët për mirëmbajtje dhe kujdes të vazhdueshëm ndaj mjedisit jetësor.

Aktivitete të kësaj natyre, pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim e në hapësira të tjera publike.

International Migratory Bird Day is celebrated

To mark the International Day of Migratory Birds, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizes a three-day exhibition, which will be held in Prizren, from 05.11.2021 starting at 13: 00h.

Obelezava se Medunarodni Dan Ptica Selica

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ptica selica, albanski fotografi divljih životinja (WAPH) organizuju trodnevnu izložbu, koja će se održati u Prizrenu, od 05.11.2021 sa početkom u 13:00 časova.

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Shpendëve Shtegtarë

Për ta shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shpendëve Shtegtarë, Wildlife Albanian Photographers (WAPH) organizon ekspozitën tre ditore, e cila do të mbahet në Prizren, nga data 05.11.2021 duke filluar në orën 13:00h.

Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë qëllimi i gjithë shoqërisë, që të kemi shëndet të mirë

Është e rëndësishme që në vazhdimësi të ketë aktivitete edukuese, në veçanti për gjeneratat e reja. Organizata SDK, në kuadër të projektit “Aktivizmi qytetarë dhe institucional në përmirësimin e gjendjes për mjedis të shëndetshëm”, ka prodhuar një vido-animacion që ka për qëllim të përçoj mesazhin tek gjeneratat e reja, për rëndësinë e ruajtjes nga ndotja të ujit të pijshëm.

Ky aktivitet mbështet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

KlIko këtu për animacionin.