Representatives from Kosovo are elected to the Board of Directors of the Dinaric Parks network

The Director of the National Park “Sharri” Bajram Kafexholli and the Director of the National Park “Cursed Mountains”, Fatmir Morina, are participating in the Annual Conference of Dinaric Arc Parks – (Network of Protected Areas of Dinaric), which is being held this year in the Bar of Montenegro. This year the network conference is being… Continue reading Representatives from Kosovo are elected to the Board of Directors of the Dinaric Parks network

Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike

Drejtori i Parkut Kombëtare “Sharri” Bajram Kafexholli dhe Drejtori i Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”, Fatmir Morina, po marrin pjesë në Konferencën Vjetore të Parqeve të Harkut Dinarik – (Rrjeti i Zonave të Mbrojtura të Dinarikeve), që këtë vit po mbahet në Bar të Malit të Zi. Këtë vit konferenca e rrjetit është duke u… Continue reading Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike

Veliko zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu

Zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu povećalo se umesto da se smanji tokom 2020. godine, prema izveštaju koji su danas objavili CEE Bankvatch Netvork i Centar za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA), u saradnji sa Balkanskom zelenom fondacijom. Za razliku od drugih zemalja u regionu, gde je sumpor -dioksid najveći problem, na Kosovu… Continue reading Veliko zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu

High pollution from coal power plants in Kosovo

Pollution from coal-fired power plants in Kosovo increased instead of decreasing during 2020, according to a report published today by the CEE Bankwatch Network and the Center for Energy and Clean Air Research (CREA), in cooperation with the Balkan Green Foundation. Unlike other countries in the region, where sulfur dioxide is the biggest problem, in… Continue reading High pollution from coal power plants in Kosovo

Ndotje e lartë nga termocentralet e qymyrit në Kosovë

Ndotja nga termocentralet e qymyrit në Kosovë kishte rritje në vend që të kishte ulje gjatë vitit 2020, kështu sipas raportit të publikuar sot nga CEE Bankwatch Network dhe Qendra për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër (CREA), në bashkëpunim me Balkan Green Foundation. Ndryshe nga vendet e tjera në rajon, ku dioksidi i… Continue reading Ndotje e lartë nga termocentralet e qymyrit në Kosovë

Peja grumbullon mbeturinat e tekstilit, për përdorim të sërishëm

Grumbullimi i mbeturinave të tekstilit për riciklim dhe ridizajnim me qëllim të përdorimit të sërishëm ka filluar të shndërrohet në një kulturë të re në Pejë. Shtytja ka ardhur në kuadër të një projekti në këtë komunë. Me dhjetëra kilogramë mbeturina të tekstilit hedhen për çdo ditë. Meqenëse shumica e tyre janë rroba që mund… Continue reading Peja grumbullon mbeturinat e tekstilit, për përdorim të sërishëm

Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ

Objektivat të këtij doracaku shërbejnë për të kuptuar lidhjen mes marrëdhënieve ndërmjet OJQ-ve përmes shpjegimeve të detajuara si dhe matriksave të cilat shërbejnë për zhvillimin e modaliteteve të bashkëpunimit siç janë: • Për të diskutuar mbi rëndësinë e punës së përbashkët; • Të rishikojë llojet dhe modelet e partneriteteve, duke përfshirë partneritetet sociale; • Të… Continue reading Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ