Obećavajuća praksa i značaj čišćenja i reciklaže

Za Svetski dan čišćenja, nevladina organizacija PACT organizuje aktivnost čišćenja i recikliranja odbačenih guma u ​​parku Germia u Prištini.

Članovi nevladine organizacije PACT, uključujući volontere, prikupljali su gume bačene na ilegalnu deponiju u parku Germia. Dan ranije aktivisti su bili angažovani na raščišćavanju deponije, a sakupljačke gume su reciklirane na inovativan način ponovnim odlaganjem starih guma u ​​saksije za cveće.

Ova aktivnost takođe može poslužiti podizanju svesti građana o čišćenju životne sredine i recikliranju otpada, redefinišući ih na kreativan i vidljiv način.

Značaj čišćenja, a takođe i recikliranja, prikazan je kroz model „mini cvetnih vrtova“. Korišćenje mini-vrtova zahteva manje vode, đubriva i bolju kontrolu korova. Gume takođe apsorbuju sunčevu toplotu i zemlja se brže zagreva.

Ovu aktivnost organizuje SideStep projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini. organizacije za čišćenje i recikliranje guma koje treba baciti u Germia Park u Prištini.

Promising practice and importance of cleaning and recycling

For World Cleanup Day, the NGO PACT organizes the activity for cleaning and recycling of discarded tires in Germia Park in Prishtina.

PACT NGO members including volunteers collected tires thrown at an illegal landfill in Germia Park. A day earlier activists were engaged in clearing the landfill and the collection tires were recycled in an innovative way by re-disposing the old tires in flower pots.

This activity can also serve to raise citizens’ awareness of environmental clean-up and waste recycling, redefining them in a creative and visible way.

The importance of cleaning and also recycling is shown through a model of ‘mini flower gardens’. Use mini-gardens need less water, fertilizer and get a better weed control. Also the tires absorb the heat of the sun and the earth warms up faster.

This activity is organized by the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, supported by the Swedish Embassy in Pristina. activity organizations for cleaning and recycling tires to throw in Germia Park in Prishtina.

Praktika premtuese dhe rëndësia e pastrimit dhe riciklimit

Për Ditën Botërore të Pastrimit, OJQ PACT organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë.

Anëtarët e OJQ PACT përfshirë vullnetarët mblodhën goma tëtë hedhura në një deponi ilegale në Parkun e Gërmisë. Një ditë më herët aktivistët janë angazhuar në pastrimin e vendndodhjes së mbeturinave dhe gomat e mbledhura janë ricikluar në një mënyrë inovative duke i ri-destinuar gomat e vjetra në vazo për lule.

Ky aktiviteti mund të shërbej edhe për ta rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve për pastrimin e mjedisit dhe në riciklimin e mbeturinave, duke i ri-destinuar ato në një mënyrë krijuese dhe të qëndrueshme.

Rëndësia e pastrimit dhe gjithashtu e riciklimit tregohet përmes një modeli të ‘mini kopshteve për lule’. Këto mini-kopshte kërkojnë më pak ujë, pleh dhe bëhet një kontrollim më i mirë i barërave të këqija. Poashtu gomat thithin nxehtësinë e diellit dhe toka ngrohet më shpejtë.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë. organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë.