Danas se obeležava Svetski dan čišćenja

Danas, 18. septembra, Svetski dan čišćenja, NVO PACT u okviru SideStep projekta koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini, organizacije aktivnosti za čišćenje i oporavak livenih guma u ​​Germia Parku u Prištini.

Svetski dan čišćenja je godišnji globalni program i društvena akcija čiji je cilj suzbijanje globalnog problema čvrstog otpada.

Today World Cleansing Day is marked

Today, September 18, World Cleaning Day, NGO PACT in the framework of the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, supported by the Swedish Embassy in Prishtina, organized an activity for cleaning and recycling of car tires that were dumped in Germia Park in Prishtina.

World Cleanup Day is an annual global program and social action aimed at combating the global solid waste problem.

Sot shënohet Dita Botërore e Pastrimit

Sot më 18 shtator, Dita Botërore e Pastrimit, OJQ PACT në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism,mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë.

Dita Botërore e Pastrimit është një program vjetor global i veprimeve shoqërore që synon luftimin e problemit global të mbetjeve të ngurta.