Veliko zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu

Zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu povećalo se umesto da se smanji tokom 2020. godine, prema izveštaju koji su danas objavili CEE Bankvatch Netvork i Centar za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA), u saradnji sa Balkanskom zelenom fondacijom.

Za razliku od drugih zemalja u regionu, gde je sumpor -dioksid najveći problem, na Kosovu najveći prekršaji potiču od emisije prašine. U 2020. oni su dostigli 4,25 puta iznad zakonske granice, na 5.867 tona, što je značajno povećanje sa 5.042 tone emitovanih tokom 2018. – 2019. godine.

Podaci još nisu objavljeni. Kosovska jedinica B2 emitovala je 6,64 puta iznad dozvoljene granice, što je čini najvećim zagađivačem.

Emisije sumpora su takođe bile 1,8 puta iznad dozvoljene granice 2020. godine, sa ukupno 19.987 tona. Ovo je bio značajan porast u odnosu na 2018. godinu (14.232 tone), uprkos uporedivom broju radnih sati.

Kosovo je imalo najveće kršenje granica azotnog oksida 2020. godine, 1,65 puta više od dozvoljenog. Emisije su takođe značajno porasle tokom 2018. i 2020. godine – dostigle su 22.846 tona, skoro 3.700 tona više nego u 2018. godini.

Direktiva o velikim elektranama na sagorijevanje – direktiva EU za smanjenje emisije opasnih supstanci, prilagođena zemljama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici – zakonski zahtijeva od ovih zemalja da od 2018. smanje zagađenje zraka iz svojih elektrana.

Međutim, prema izvještaju, 2020. godine 18 termoelektrana na zapadni Balkan ispuštalo je dva i po puta više sumpor-dioksida od svih 221 elektrana na ugalj u EU zajedno.

Kompletno saopštenje za javnost možete pronaći ovde.

High pollution from coal power plants in Kosovo

Pollution from coal-fired power plants in Kosovo increased instead of decreasing during 2020, according to a report published today by the CEE Bankwatch Network and the Center for Energy and Clean Air Research (CREA), in cooperation with the Balkan Green Foundation.

Unlike other countries in the region, where sulfur dioxide is the biggest problem, in Kosovo the highest violations come from dust emissions. In 2020 these reached 4.25 times above the legal limit, to 5,867 tons, a significant increase from 5,042 tons emitted during the years 2018 – 2019.

The data has not yet been made public. The Kosovo B2 unit emitted 6.64 times above the permissible limit, making it the largest polluter.

Sulfur emissions were also 1.8 times above the limit allowed in 2020, with 19,987 tons in total. This was a significant increase compared to 2018 (14,232 tons), despite a comparable number of working hours.

Kosovo had the largest violation of nitric oxide limits in 2020, 1.65 times more than allowed. Emissions also increased significantly during 2018 and 2020 – reaching 22,846 tons, almost 3,700 tons more than in 2018.

The Large Combustion Power Plant Directive – an EU directive to reduce emissions of hazardous substances, adapted for countries that are parties to the Energy Community Treaty – legally requires these countries to curb air pollution from their power plants since 2018.

However, according to the report, in 2020, the 18 coal-fired power plants in the Western Balkans emitted two and a half times more sulfur dioxide than all 221 coal-fired power plants in the EU combined.

The full press release can be found here.

Ndotje e lartë nga termocentralet e qymyrit në Kosovë

Ndotja nga termocentralet e qymyrit në Kosovë kishte rritje në vend që të kishte ulje gjatë vitit 2020, kështu sipas raportit të publikuar sot nga CEE Bankwatch Network dhe Qendra për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër (CREA), në bashkëpunim me Balkan Green Foundation.

Ndryshe nga vendet e tjera në rajon, ku dioksidi i sulfurit është problemi më i madh, në Kosovë shkeljet më të larta vijnë nga emetimet e pluhurit. Në vitin 2020 këto arritën 4.25 herë mbi kufirin ligjor, në 5,867 ton, një rritje e konsiderueshme nga 5,042 ton të emetuara përgjatë viteve 2018 – 2019.

Të dhënat ende nuk janë bërë publike. Njësia Kosova B2 emetoi 6.64 herë mbi kufirin e lejuar, duke e bërë atë ndotësin më të madh.

Emetimet e sulfurit ishin gjithashtu 1.8 herë mbi limitin e lejuar në vitin 2020, me 19,987 ton gjithsej. Kjo ishte një rritje e konsiderueshme në krahasim me vitin 2018 (14,232 ton), pavarësisht një numri të krahasueshëm të orëve të punës.

Kosova kishte shkeljen më të madhe të kufijve të oksidit nitrik në vitin 2020, 1.65 herë më shumë sesa ishte e lejuar. Emetimet gjithashtu u rritën ndjeshëm gjatë viteve 2018 dhe 2020 – duke arritur në 22,846 ton, gati 3,700 ton më shumë se në 2018.

Direktiva për termocentralet e mëdha me djegie të brendshme – një direktivë e BE-së për të zvogëluar emetimet e substancave të rrezikshme, e përshtatur për vendet që janë palë në Traktatin e Komunitetit të Energjisë – i kërkon ligjërisht këtyre vendeve që të frenojnë ndotjen e ajrit nga termocentralet e tyre që nga viti 2018.

Megjithatë, siç gjen raporti, në vitin 2020, 18 termocentralet e qymyrit të Ballkanit Perëndimor lëshuan dy herë e gjysmë më shumë dioksid sulfuri sesa të gjithë 221 termocentralet me qymyr të BE-së së bashku.

Komunikatën e plotë për media mund të e gjeni këtu.