Akcija za čišćenje puteva

Zagađenje javnih prostora i dalje je jedan od glavnih problema. Ovoga puta EC je sprovela akciju čišćenja ulica “Reshat Karjagdiu” i “Nazim Pulaj”. EK je pozvala nadležne institucije i građane da pokažu veću brigu i održavanje javnih prostora. HumanRightivism Ambasada Švedske u Prištini Fond za razvoj zajednice – CDF EC Ma Ndryshe

Action for cleaning the roads

Pollution of public spaces continues to be one of the main problems. This time EC has carried out the cleaning action along the streets “Reshat Karjagdiu” and “Nazim Pulaj”. The EC called on relevant institutions and citizens to show more care and maintenance of public spaces. HumanRightivism Embassy of Sweden in Pristina Community Development Fund… Continue reading Action for cleaning the roads

Aksion për pastrimin e rrugëve

Ndotja e hapësirave publike vazhdon të mbetet një nga problematikat kryesore. Kësaj radhe EC ka realizuar aksionin e pastrimit përgjatë rrugëve “Reshat Karjagdiu” dhe “Nazim Pulaj”. EC u bënë thirrje institucioneve relevante dhe qytetarëve që të tregojnë më tepër kujdes dhe mirëmbajtje ndaj hapësirave publike. HumanRightivism Embassy of Sweden in Pristina Community Development Fund –… Continue reading Aksion për pastrimin e rrugëve