Biodiverzitet i njegov uticaj na životnu sredinu

Biodiverzitet čini Zemlju nastanjivom. Bioraznoliki ekosistemi pružaju rešenja zasnovana na prirodi koja nas štite od prirodnih katastrofa kao što su poplave i oluje, filtriraju vodu i regenerišu zemljište.

Čišćenje preko 35% svjetskih mangrova za ljudske aktivnosti sve je više dovodilo ljude i njihove domove u opasnost od poplava i porasta nivoa mora. Da su današnji mangrovi izgubljeni, 18 miliona ljudi bi bilo poplavljeno svake godine (povećanje od 39%), a godišnja šteta na imovini povećala bi se za 16% (82 milijarde dolara).

Zaštita i obnova prirodnih ekosistema od vitalnog su značaja za borbu protiv klimatskih promjena. Rešenja zasnovana na prirodi mogla bi da obezbede 37% isplativog ublažavanja CO2 potrebnog do 2030. godine za održavanje globalnog zagrevanja unutar 2 ° C (35,6 F).

Prirodni ekosistemi predstavljaju osnovu za ekonomski rast, zdravlje ljudi i prosperitet. Naša sudbina kao vrste duboko je povezana sa sudbinom našeg prirodnog okruženja.

Kako su ekosistemi sve ugroženiji ljudskim aktivnostima, priznavanje prednosti biodiverziteta je prvi korak u osiguranju da se o njemu brinemo. Znamo da je biodiverzitet važan. Sada, kao društvo, trebali bismo ga štititi-i pritom štititi svoje dugoročne interese.

Objavljeno od Svetskog ekonomskog foruma.

Biodiversity and its impact on environment

Biodiversity makes the earth habitable. Biodiverse ecosystems provide nature-based solutions that buffer us from natural disasters such as floods and storms, filter our water and regenerate our soils.

The clearance of over 35% of the world’s mangroves for human activities has increasingly put people and their homes at risk from floods and sea-level rise. If today’s mangroves were lost, 18 million more people would be flooded every year (an increase of 39%) and annual damages to property would increase by 16% ($82 billion).

Protecting and restoring natural ecosystems is vital to fighting climate change. Nature-based solutions could provide 37% of the cost-effective CO2 mitigation needed by 2030 to maintain global warming within 2°C (35.6 F).

Natural ecosystems provide the foundations for economic growth, human health and prosperity. Our fate as a species is deeply connected to the fate of our natural environment.

As ecosystems are increasingly threatened by human activity, acknowledging the benefits of biodiversity is the first step in ensuring that we look after it. We know biodiversity matters. Now, as a society, we should protect it – and in doing so, protect our own long-term interests.

Reposted with permission from World Economic Forum.

Biodiversiteti dhe ndikimi në mjedis

Biodiversiteti e bën tokën të banueshme. Kjo poashtu ndihmon sidomos tek mbijetesa e kafshëve, zvarranikëve si dhe shpezëve. Ekosistemet e biodiversitetit ofrojnë zgjidhje të bazuara në natyrë që na mbrojnë nga fatkeqësitë natyrore si përmbytjet dhe stuhitë, filtrojnë ujin tonë dhe rigjenerojnë tokat tona.

Pastrimi i mbi 35% të pemëve të larta në botë për aktivitetet njerëzore ka vënë gjithnjë e më shumë njerëzit dhe shtëpitë e tyre në rrezik nga përmbytjet dhe ngritja e nivelit të detit. Nëse këto pemë të larta rrënjësore nuk do të ekzistonin, 18 milionë njerëz të do të përmbyteshin çdo vit (një rritje prej 39%) dhe dëmet vjetore të pronës do të rriteshin me 16% (82 miliardë dollarë).

Mbrojtja dhe rivendosja e ekosistemeve natyrore është jetike për ti luftuar ndryshimet klimatike. Zgjidhjet e bazuara në natyrë mund të sigurojnë 37% të zbutjes me kosto efektive të CO2, të nevojshme deri në vitin 2030, për ta ruajtur ngrohjen globale brenda 2 °C.

Ekosistemet natyrore ofrojnë bazat për rritjen ekonomike, shëndetin dhe prosperitetin e njerëzve. Fati ynë si specie është i lidhur thellë me fatin e mjedisit tonë natyror.

Ndërsa ekosistemet po kërcënohen gjithnjë e më shumë nga aktiviteti njerëzor, njohja e përfitimeve të biodiversitetit është hapi i parë për të siguruar që ne të kujdesemi për të. Ne i dimë çështjet e biodiversitetit. Tani, si shoqëri, ne duhet ta mbrojmë atë dhe duke vepruar, atëherë do ti mbrojmë interesat tona afatgjata.

Në foto ilustrimi e paraqet rëndësinë e biodiversitetit në relacion me mjedisin përreth.

Marrë nga Forumi Ekonomik Botëror.