Izvori energije na Kosovu

Strukturu primarne energije koja se potroši na Kosovu za 2020. godinu čine: ugalj, naftni derivati (benzin, nafta, mazut, kerozin i tečni naftni gas-TNG), biomasa, hidroenergija, energija vetra, solarna energija i biogoriva.

Izvor energije 𝟐𝟎𝟐𝟎

Ugalj 1556,38 1590,87

Naftni derivati 753,69 741,94

Biomaza 402,36 396,93

Hidroenergija 22.26 22.26

Solarna energija 1,34 1,38

Energija vetra 7,80 7,82

Struja 4,60 -27,31

Ukupno 2748,43 2733,89

Mnogi građani i dalje sagorevaju ogrevno drvo i drveni ugalj za grejanje i kuvanje, što izaziva zagađenje vazduha koje zatim izaziva probleme sa disanjem i druge zdravstvene probleme. Bez pouzdanog, pristupačnog i održivog snabdevanja električnom energijom, strane i domaće kompanije nerado investiraju i otvaraju radna mesta na Kosovu.

Sadašnji elektroenergetski sistem na Kosovu je zastareo, neadekvatan i nedovoljan, što predstavlja značajne izazove za privredni rast i razvoj.

U 2018. skoro 28% je izgubljeno iz distributivnog sistema zbog tehničkih gubitaka i neplaćanja, a mnogo više se gubi zbog nedostatka efikasnih mera energije.

Zbog prevlasti lignita u energetskoj mešavini Kosova, sistem je veoma nefleksibilan i potrebne su dobre veze sa susednim zemljama kako bi se poboljšala situacija.

Kosovo nema toliko vodnih resursa kao druge balkanske zemlje, ali poslednjih godina izgradnja malih hidroelektrana je ubrzana i postala je kontroverzna, jer se neke od njih nalaze u zaštićenim područjima.

Na Kosovu postoji razvoj u sektoru proizvodnje energije vetra. Trenutno, projekat proizvodnje energije vetra u Kiki ima instalirani kapacitet od 32,4 MV, ali u Kiki će biti priključeno za dodatnih 20 MV, projekat koji se očekuje da bude završen 2022. godine.

U decembru prošle godine, operater sistema, prenosa i tržišta, KOSTT, objavio je da je potpisao ugovor o priključenju na mrežu sa Bondcom Energi Point LLC za još jedan projekat vetra snage 46 megavata u Budakovu.

Različiti izvori procenjuju različit potencijal sunca i vetra na Kosovu.

Solarna energija 𝐏𝐕

IRENA 581 MV 2327 MV

SEERMAP 1494 MV 447 MV

SEE-SEP 790 MV 980MV

Krajnja potrošnja električne energije
Potrošnja električne energije u 2020. godini iznosila je 414,13 ktoe u poređenju sa 2019, došlo je do povećanja od 2,15%.

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

* TC Kosova A 2222196

** TC Kosova B 3907292

HC UJMANI 63344

Lumbardh Cascade (KELKOS) 48991

KITKA Vind Park 91184

Ukupna proizvodnja generatora
povezan na prenosnu mrežu 6333007

Ukupni OIE i HC + vetar u distribuciji 114036

DIKANCE 8628

RADAC 3855

Izvor 1438

Snaga vetra 903

BRRE povezan sa distribucijom 99,212

Izvori: Kosovska agencija za statistiku

bankvatch.org

Svetska banka

Let’s Do It Peja

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email