Izvori energije na Kosovu

Strukturu primarne energije koja se potroši na Kosovu za 2020. godinu čine: ugalj, naftni derivati (benzin, nafta, mazut, kerozin i tečni naftni gas-TNG), biomasa, hidroenergija, energija vetra, solarna energija i biogoriva.

Izvor energije 𝟐𝟎𝟐𝟎

Ugalj 1556,38 1590,87

Naftni derivati 753,69 741,94

Biomaza 402,36 396,93

Hidroenergija 22.26 22.26

Solarna energija 1,34 1,38

Energija vetra 7,80 7,82

Struja 4,60 -27,31

Ukupno 2748,43 2733,89

Mnogi građani i dalje sagorevaju ogrevno drvo i drveni ugalj za grejanje i kuvanje, što izaziva zagađenje vazduha koje zatim izaziva probleme sa disanjem i druge zdravstvene probleme. Bez pouzdanog, pristupačnog i održivog snabdevanja električnom energijom, strane i domaće kompanije nerado investiraju i otvaraju radna mesta na Kosovu.

Sadašnji elektroenergetski sistem na Kosovu je zastareo, neadekvatan i nedovoljan, što predstavlja značajne izazove za privredni rast i razvoj.

U 2018. skoro 28% je izgubljeno iz distributivnog sistema zbog tehničkih gubitaka i neplaćanja, a mnogo više se gubi zbog nedostatka efikasnih mera energije.

Zbog prevlasti lignita u energetskoj mešavini Kosova, sistem je veoma nefleksibilan i potrebne su dobre veze sa susednim zemljama kako bi se poboljšala situacija.

Kosovo nema toliko vodnih resursa kao druge balkanske zemlje, ali poslednjih godina izgradnja malih hidroelektrana je ubrzana i postala je kontroverzna, jer se neke od njih nalaze u zaštićenim područjima.

Na Kosovu postoji razvoj u sektoru proizvodnje energije vetra. Trenutno, projekat proizvodnje energije vetra u Kiki ima instalirani kapacitet od 32,4 MV, ali u Kiki će biti priključeno za dodatnih 20 MV, projekat koji se očekuje da bude završen 2022. godine.

U decembru prošle godine, operater sistema, prenosa i tržišta, KOSTT, objavio je da je potpisao ugovor o priključenju na mrežu sa Bondcom Energi Point LLC za još jedan projekat vetra snage 46 megavata u Budakovu.

Različiti izvori procenjuju različit potencijal sunca i vetra na Kosovu.

Solarna energija 𝐏𝐕

IRENA 581 MV 2327 MV

SEERMAP 1494 MV 447 MV

SEE-SEP 790 MV 980MV

Krajnja potrošnja električne energije
Potrošnja električne energije u 2020. godini iznosila je 414,13 ktoe u poređenju sa 2019, došlo je do povećanja od 2,15%.

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

* TC Kosova A 2222196

** TC Kosova B 3907292

HC UJMANI 63344

Lumbardh Cascade (KELKOS) 48991

KITKA Vind Park 91184

Ukupna proizvodnja generatora
povezan na prenosnu mrežu 6333007

Ukupni OIE i HC + vetar u distribuciji 114036

DIKANCE 8628

RADAC 3855

Izvor 1438

Snaga vetra 903

BRRE povezan sa distribucijom 99,212

Izvori: Kosovska agencija za statistiku

bankvatch.org

Svetska banka

Let’s Do It Peja

Energy sources in Kosovo

The structure of primary energy consumed in Kosovo for 2020 consists of: coal, petroleum products (gasoline, oil, fuel oil, kerosene and liquefied petroleum gas-LPG), biomass, hydropower, wind energy, solar energy and biofuels.

𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝟐𝟎𝟐𝟎

Coal 1556.38 1590.87

Petroleum products 753.69 741.94

Biomase 402.36 396.93

Hydropower 22.26 22.26

Solar energy 1.34 1.38

Wind energy 7.80 7.82

Electricity 4.60 -27.31

Total 2748.43 2733.89

Many citizens still burn firewood and charcoal for heating and cooking, which causes air pollution which then causes breathing problems and other health problems. Without a reliable, affordable and sustainable supply of electricity, foreign and domestic companies are reluctant to invest and create jobs in Kosovo.

The current electricity system in Kosovo is outdated, inadequate and insufficient, presenting significant challenges for economic growth and development.

In 2018, almost 28% were lost from the distribution system through technical losses and non-payment and much more is lost through the lack of effective measures of energy.

Due to the predominance of lignite in Kosovo’s energy mix, the system is very inflexible and good connections with neighboring countries are needed to improve the situation.

Kosovo does not have as many water resources as other Balkan countries, but in recent years the construction of small hydropower plants has accelerated and become controversial, as some of them are located in protected areas.

In Kosovo there is a development in the sector of wind power generation. At the moment, the wind power generation project in Kika has an installed capacity of 32.4 MW, but in Kika there will be connection for an additional 20 MW, a project that is expected to be completed in 2022.

In December last year, the system, transmission and market operator, KOSTT, announced that it had signed a grid connection agreement with Bondcom Energy Point LLC for another wind project with a capacity of 46 megawatts in Budakovo.

Different sources estimate different potential for sun and wind in Kosovo.

Wind 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐏𝐕

IRENA 581 MW 2327 MW

SEERMAP 1494 MW 447 MW

SEE-SEP 790 MW 980MW

Final electricity consumption
In 2020 electricity consumption was 414.13 ktoe compared to 2019 there was an increase of 2.15%.

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

* TC Kosova A 2222196

** TC Kosova B 3907292

HC UJMANI 63344

Lumbardh Cascade (KELKOS) 48991

KITKA Wind Park 91184

Total production of generators
connected to the transmission network 6333007

Total RES and HC + wind in Distribution 114036

DIKANCE 8628

RADAC 3855

Source 1438

Wind Power 903

BRRE connected to Distribution 99,212

Total: 6,447,043

Sources of information: Annual electricity balance 2020 – sh. Kosovo Agency of Statistics

bankwatch.org

World Bank

Let’s Do It Peja

Burimet e energjisë në Kosovë

Struktura e energjisë primare e konsumuar në Kosovë për vitin 2020 përbëhet nga: thëngjilli, produktet e naftës (benzina, nafta, mazuti, kerozina dhe gazi i lëngëzuar i naftës-GLN), biomasa, hidroenergjia, energjia e erës, energjia solare dhe biokarburantet.

𝐁𝐮𝐫𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝟐𝟎𝟐𝟎

Thëngjill 1556.38 1590.87

Produkte nafte 753.69 741.94

Biomase 402.36 396.93

Hidroenergji 22.26 22.26

Energji solare 1.34 1.38

Energji e erës 7.80 7.82

Energji Elektrike 4.60 -27.31

Totali 2748.43 2733.89

Shumë qytetarë ende djegin dru zjarri dhe qymyr për ngrohje dhe gatim, çfarë shkakton ndotje të ajrit që pastaj shkakton probleme të frymëmarrjes dhe probleme të tjera shëndetësore. Pa një furnizim të besueshëm, të përballueshëm dhe të qëndrueshëm me energji elektrike, kompanitë e huaja dhe vendore hezitojnë të investojnë dhe të krijojnë vende të punës në Kosovë.

𝐒𝐨𝐭, 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐢 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐧𝐞 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐫𝐫𝐞𝐭𝐡 𝟗𝟎𝟎 MW, 𝐪𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐡𝐮𝐚𝐣𝐬𝐞 𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐯𝐣𝐞𝐧 𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐲 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞 𝐯𝐣𝐞𝐭𝐫𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐞 𝐧𝐝𝐞𝐳𝐣𝐞 𝐦𝐞 𝐪𝐲𝐦𝐲𝐫 – Kosovës A dhe Kosovës B. Me rritjen e popullsisë, do të vazhdojnë të shtohen edhe kufizimet e vazhdueshme për energji.

Sistemi aktual i energjisë elektrike në Kosovë është i vjetëruar, i papërshtatshëm dhe i pamjaftueshëm duke paraqitur sfida të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin ekonomik.

𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐬𝐡𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐛𝐞 𝐬𝐡𝐮𝐦𝐞 𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐪𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐡𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐞 𝐝𝐲 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐬𝐚𝐣 𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐢𝐭𝐢𝐭 𝐪𝐞 𝐣𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐡𝐮𝐦𝐞 𝐧𝐝𝐨𝐭𝐞𝐬: Në vitin 2018, gati 28% u humbën nga sistemi i shpërndarjes përmes humbjeve teknike dhe mospagesës dhe shumë më tepër humbet përmes mungesës së masave efikase të energjisë.

Për shkak të mbizotërimit të linjitit në përzierjen energjetike të Kosovës, sistemi është shumë jofleksibël dhe nevojiten ndërlidhje të mira me vendet fqinje për të përmirësuar situatën.

Kosova nuk ka burime të shumta ujore si vendet e tjera të Ballkanit, por vitet e fundit ndërtimi i hidrocentraleve të vegjël është përshpejtuar dhe është bërë i diskutueshëm, pasi disa prej tyre gjenden në zona të mbrojtura.

Në Kosovë është duke pasur zhvillim në sektorin e prodhimit të rrymës nga era. Për momentin, projekti i prodhimit të rrymës nga era në Kikë ka kapacitet të instaluar prej 32.4 MW, por në Kikë do ketë kyçje për 20 MW shtesë, projekt që pritet të përfundojë në vitin 2022.

Në dhjetor të vitit të kaluar, operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut, KOSTT, ka njoftuar se ka nënshkruar marrëveshje të kycjes në rrjet me ndërmarrjen ‘Bondcom Energy Point LLC’ për projekt tjetër të erës me kapacitet prej 46 megavatësh në Budakovë.

Burime të ndryshme vlerësojnë potencial të ndryshëm për diellin dhe erën në Kosovë.

𝐁𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐏𝐕 𝐄𝐫𝐚

IRENA 581 MW 2327 MW

SEERMAP 1494 MW 447 MW

SEE-SEP 790 MW 980MW

Konsumi final i energjisë elektrike
Në vitin 2020 konsumi i energjisë elektrike ka qenë 414.13 ktoe në krahasim me vitin 2019 ka pasur ngritje prej 2.15 %.

𝟐𝟎𝟐𝟎𝐌𝐖𝐡 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

*TC Kosova A 2222196

**TC Kosova B 3907292

HC UJMANI 63344

Kaskada e Lumbardhit (KELKOS) 48991

Parku i erës KITKA 91184

Total prodhimi i gjeneratorëve
të kyçur në rrjetin e transmetimit 6333007

Total BRE dhe HC+wind në Distribucion 114036

DIKANCE 8628

RADAC 3855

Burimi 1438

Wind Power 903

BRRE të kyçura në Distribucion 99,212

𝐆𝐣𝐢𝐭𝐡𝐬𝐞𝐣: 𝟔,𝟒𝟒𝟕,𝟎𝟒𝟑

𝐵𝑢𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡: 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑣𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑗𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 2020 – 𝐾𝑂𝑆𝑇𝑇 𝑠ℎ.𝑎.

Burimet: Agjensioni i statistikave te Kosoves

bankwatch.org

World Bank

Let’s Do It Peja