Untitled

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen

Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izveštaj.

Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPP -a Liburna Aliua radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je uključivala stručnjake iz MŽSPP -a i njegovih podređenih agencija.

Neki od glavnih nalaza izveštaja su:

a) Uprkos činjenici da zakon reguliše da se koncesija mora obezbijediti za korišćenje vode u poslovne svrhe, Ministarstvo (MŽSPP) kao organ nadležan za dodjelu vodnog prava nije sprovelo davanje koncesije, već davanje voda u pravu. je uradio sa vodnom dozvolom, što predstavlja kršenje Zakona o vodama Kosova. Osnovna razlika između vodne dozvole i koncesije leži u činjenici da se koncesija daje putem konkurentnog procesa, dok vodna dozvola nije.

b) Ne samo da nije sproveden postupak koncesije definisan zakonom, već je izdavanje vodnih dozvola za korišćenje voda za HE izvršeno u suprotnosti sa podzakonskim aktom za vodnu dozvolu u vezi sa dokumentacijom koja se mora priložiti uz zahtev . kao i sadržaj vodne dozvole.

c) Izdavanje vodnih dozvola za HE obavljeno je bez oslanjanja na detaljan i stručan pregled i nije zasnovano na planskim dokumentima. Shodno tome, izdate su vodne dozvole i izgrađene hidroelektrane na područjima gde su planirani kapitalni hidrotehnički projekti, čime je ugrožena realizacija ovih objekata od strateškog značaja za Kosovo (kao u slučaju hidro sistema Lepenci).

d) U nedostatku vodiča o načinu izrade i revizije procene uticaja na životnu sredinu (EIA), koji bi prema zakonu trebalo da izda Ministarstvo, proces pregleda izveštaja EIA i izdavanja saglasnosti za životnu sredinu ne postoji bio dobro definisan učinak i odgovarajući standard. Izveštaji o proceni uticaja na životnu sredinu su generalno loši. Najvažniji aspekti vodene flore i faune, kao što su ekološki prihvatljiva hrana, režim aluvijuma i riblje staze, tretirani su samo površno.

e) Za sve tri HE u Dečanskoj kaskadi, Ministarstvo je izdalo građevinske dozvole i potvrde o upotrebi, iako sve te HE imaju kapacitet manji od 10 MV, pa je izdavanje građevinske dozvole po zakonu u nadležnosti opštine. To je postignuto spajanjem dve HE (“Decani” i “Belaja”) sa građevinskom dozvolom, jer na taj način imaju preko 10 MV, i HE “Lumbardhi” sa branom koja uopšte nije izgrađena.

f) Praktično sve HE su izgrađene u neposrednoj blizini reka (vodotoka) iz kojih proizvode energiju, jer je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama Kosova koji zabranjuje izgradnju na udaljenosti manjoj od 30 metara punih vodova (maksimalno 100 godina vodovodne linije).

Kompletan izveštaj možete pronaći na sledećem linku:
https://mmphi.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Raporti%20Final%20i%20Grupit%20Punue%20per%20Hidrocentralet-converted-2(2).pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email