Untitled

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izveštaj. Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPP -a Liburna Aliua radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je… Continue reading Untitled

MESP report on Hydropower is published

The working group for “Review of administrative procedures implemented for hydropower plants and their impact on the environment”, has finalized its work and presented the main findings through a report. This working group was established by decision of the Minister of MESP, Liburn Aliu in order to review the legality and procedural and administrative aspects… Continue reading MESP report on Hydropower is published

Publikohet raporti i MMPHI për Hidrocentrale

Grupi punues për “Shqyrtimin e procedurave administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimin e tyre ne mjedis”, ka finalizuar punën e tij dhe ka prezantuar të gjeturat kryesore përmes një raporti. Ky grup punues ishte themeluar me vendim nga ministri i MMPHI, Liburn Aliu me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë si dhe aspekteve procedurale dhe… Continue reading Publikohet raporti i MMPHI për Hidrocentrale